Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UrządGminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac1000-lecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń. Można się z nim kontaktować listownie, mailowo:sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adresiod@uggolub-dobrzyn.pl  lub pismo na adres Urzędu z dopiskiem – Inspektor Ochrony Danych.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: nagrywania i transmisji obrad rady gminy (audio i wideo), utrwalania imprez publicznych (wizerunek), wydania decyzji administracyjnej, postanowienia, obsługi zapytań o udzielenie informacji publicznej, skarg i wniosków, lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w związku z obsługą mieszkańców gminy.

W celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów urząd wdrożył nagrywanie rozmów telefonicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do urzędu, wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.

 ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

Ponadto, z nagrań sesji rady gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, administrator prowadzi bezpośrednią transmisję na stronach internetowych Gminy.

Zdjęcia z imprez publicznych mogą pojawić się w mediach, w tym mediach elektronicznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 7 dni.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

·        dostępu do treści swoich danychna podstawie art. 15 RODO – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

·        prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnić niekompletne dane,

·        prawo do usunięcia danychna podstawie art. 17 RODO - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. Jeżeli żądanie usunięcia danych będzie dotyczyło danych przetwarzanych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych – Administrator może odmówić jego realizacji, jeżeli takie żądanie, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

·        prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18. RODO- korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Mogą również Państwo zażądać, abyśmy przedłużyli okres przechowywania danych osobowych, sprzeciwiając się tym samym ich usunięciu.

·        prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO– ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i jest ono dokonywane w sposób zautomatyzowany. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

·        prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności gdy ma to związek z przetwarzaniem do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych.

·        prawo do cofnięcia zgodyna ich przetwarzanie na podstawie art. 7 ust. 3 RODO – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody można ją w dowolnym momencie wycofać, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Administrator przed jej cofnięciem.

·        profilowaniena podstawie art. 22 RODO - urząd nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Urząd jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

W przypadku monitoringu wizyjnego ograniczenia wynikać mogą również z braku możliwości technicznych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba że będzie to niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być konsekwencją wymogów przepisów prawa.

Metryka

  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2021-11-16 15:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7780
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 15:03:50