Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 3/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika referatu Biuro ds. Społecznych

Informacja o wynikach naboru 2/2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2024-05-28
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-05-28 10:42

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2024-05-20
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-05-20 15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2024 z dnia 10 maja 2024 r. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2024
z dnia 10 maja 2024 r.
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli


1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

I. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:
1)    obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2022 r., poz. 530  z późn. zm./,
2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    doświadczenie zawodowe w pracy w administracji rządowej lub samorządowej - staż pracy co najmniej 5 lat, w tym: co najmniej 3 lata w instytucjach obsługujących            i nadzorujących zagadnienia oświatowe,
5)    dobra znajomość przepisów prawa obowiązujących w zakresie zadań gminnego zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół i przedszkoli, w szczególności ustaw: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego,
6)    umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

II. Wskazane: 
1)    umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległych pracowników, 
2)     umiejętność analitycznego myślenia i sprawnego działania w sytuacjach stresowych, 
3)     dyspozycyjność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu zadań, 
4)     komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista. 
3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    zarządzanie Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2)    planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Zespołu,
3)    opracowywanie planu potrzeb i środków oraz sporządzanie bilansu potrzeb na dany rok,
4)    nadzór nad prawidłowym opracowaniem planu finansowego Zespołu i jego realizacją,
5)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem Gminy oraz głównym księgowym Zespołu, gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, 
6)    zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
7)    wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zespołu, 
8)    zarządzanie majątkiem Zespołu i właściwe jego zabezpieczenie, 
9)     terminowe przeprowadzanie i rozliczenie inwentaryzacji majątku Zespołu, 
10)     wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez Zespół z przepisami o ochronie danych osobowych,
11)    współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy,
12)    współpraca z właściwymi organizacjami administracji rządowej,
13)    rozpatrywanie wg właściwości skarg, wniosków, interpretacji,
14)    opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego działania,
15)    przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
16)     Prowadzenie spraw wynikających z kompetencji gminy jako organu prowadzącego, 
w tym:
a)    prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją gminnych jednostek oświatowych,
b)    przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły,
c)    prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół,
d)    kontrola prawidłowości sporządzonych projektów organizacyjnych szkół,
e)    przygotowywanie okresowych informacji i ocen dotyczących zadań z zakresu oświaty,
f)    prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem postępowania egzaminacyjnego dotyczącego ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
g)    prowadzenie spraw  z zakresu systemu informacji oświatowej,
h)    prowadzenie spraw dotyczących egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
i)    prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia  pracowników młodocianych.
17)    prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych Gminy oraz zleconych, na podstawie wydanych w tym zakresie upoważnień,
18)     składanie okresowych sprawozdań z działalności zespołu Wójtowi Gminy i Radzie Gminy,
19)    nadzór nad wykonywaniem bieżącej statystyki i sporządzaniem  sprawozdań zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,
20)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub z upoważnienia Wójta. 
4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)    miejsce pracy: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Plac 1000-lecia 22A, 87-400 Golub-Dobrzyń;
2)    praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
3)    pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,
4)    czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6.       Wymagane dokumenty :

1)    list motywacyjny,
2)    życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    kopie świadectw pracy,
5)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6)    kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje,
7)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
8)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
9)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).


Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko - kierownik GZEASiP”  można składać w terminie do 20 maja 2024 r. do godziny 14.00:

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro
- lub przesłać na adres: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)  


Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
          
               

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
2)    Inspektorem Ochrony Danych jest   Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.
4)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
5)    Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.
6)    Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.
8)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03. 

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2024-05-10
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-05-10 13:46

Do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2024-05-10
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-05-10 13:46

Informacja o wynikach naboru nr 1/2024

 na stanowisko Dyrektora  Gminnego Żłobka „Filemonek”  w Gałczewie

 

Informujemy, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Stanisław Trawiński, zam. Ruziec

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 W wyniku przeprowadzonego naboru został zatrudniony Pan Stanisław Trawiński, który spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

Pan Stanisław Trawiński wykazał się wiedzą merytoryczną, kwalifikacjami oraz doświadczeniem z zakresu zagadnień wymaganych przez pracodawcę, a w czasie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się jako osoba komunikatywna i otwarta. Uzyskał najwyższą liczbę punktów z oceny merytorycznej złożonej oferty na nabór kandydatów oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

Golub-Dobrzyń, 2024-01-31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-01-31 14:16
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-02 14:19

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektor Gminnego Żłobka „Filemonek" w Gałczewie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2024-01-22
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2024-01-22 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2024-01-22
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-01-22 13:28

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024
z dnia 11 stycznia 2024 r.

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

dyrektora Gminnego Żłobka „Filemonek” w Gałczewie

1. Nazwa jednostki :

   Gminny Żłobek „Filemonek” w Gałczewie

2. Określenie  stanowiska urzędniczego :

Dyrektor Gminnego Żłobka  – ¼ etatu

3.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

3.1 Niezbędne:

 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2022 r., poz. 530  z późn. zm./;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      cieszy się nieposzlakowaną opinią , nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo wykształcenie średnie i 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,

5)      posiada wiedzę z zakresu prawa pracy,  wykaże się znajomością ustaw: o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Prawo zamówień publicznych,  Kodeks Pracy, o rachunkowości,  o samorządzie gminnym,  Kodeks Postępowania Administracyjnego, o finansach publicznych, a w szczególności w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki,

6)      daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

7)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

8)      wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

9)       nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne (osoba przed podjęciem zatrudnienia przedstawia zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym).

 3.2  Wskazane:

1)      doświadczenie w zarządzaniu jednostką budżetową

2)      predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
ñ komunikatywność,
ñ odporność na stres,
ñ umiejętności analityczne,
ñ umiejętność współpracy i zarządzania zespołem ludzkim.

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1) kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Żłobka „Filemonek” w Gałczewie,

2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Gminnym Żłobkiem „Filemonek”
w Gałczewie realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostki, w myśl ustawy o samorządzie gminnym,

3) ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki,

4) wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.

 5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      miejsce pracy: Gminny Żłobek „Filemonek” w Gałczewie;

2)      czas pracy- ¼ etatu wymiar 10 godzin tygodniowo

6.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 7.  Wymagane dokumenty :

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie świadectw pracy;

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

6)      kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

7)      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

9)      oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, przestępstw na tle seksualnym i innych przestępstw umyślnych.

 Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektor żłobka” można składać w terminie do  21 stycznia 2024 r.:

- osobiście                                                                  w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres :                                             Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

  (decyduje data wpływu do                                      ul. Plac 1000-lecia 25,

  Urzędu Gminy)                                                        87-400 Golub-Dobrzyń

 Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 
8. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy.

         

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

2)      Inspektorem Ochrony Danych jest   Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

4)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

5)      Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

6)      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.

8)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2024-01-11
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-01-11 12:31
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-12 12:38

Do pobrania:

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2024-01-11
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2024-01-11 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2024-01-11
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2024-01-11 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2024-01-11
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2024-01-11 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2024-01-11
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2024-01-11 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2024-01-11
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2024-01-11 12:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2024-01-11
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-01-11 12:31
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-12 12:33

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogloszenie znajduje się na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-12-06 11:10

Informacja o wynikach naboru nr 4/2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-10-31 13:17
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-03 13:18

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu ul. Plac 1000-lecia 22A, 87-400 Golub-Dobrzyń


W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy informuję, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu 10.10.2023 r., spełniają następujące osoby:


L.p. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Anna Miętka - Bielsk


Wójt Gminy
(-) Marek Ryłowicz


Golub-Dobrzyń, 23 października 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-10-23 13:00
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-24 13:01

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2023 z dnia 10 października 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2023
z dnia 10 października 2023 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

I. Niezbędne:

 

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2022 r., poz. 530  z późn. zm./;

2)       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgodnie z art. 122 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

5)      doświadczenie zawodowe w pracy w administracji rządowej lub samorządowej - staż pracy co najmniej 5 lat, w tym: co najmniej 3 lata w pomocy społecznej,

6)      dobra znajomość przepisów prawa obowiązujących w zakresie zadań gminnego ośrodka pomocy społecznej, w szczególności ustaw: o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o Karcie Dużej Rodziny, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego

7)      umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 

II. Wskazane:

 

1)      znajomość zagadnień w pozyskiwaniu  pozabudżetowych środków finansowych,
w tym środków z programów Unii Europejskiej i realizacji programów
z wykorzystaniem środków unijnych, 

2)       umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległych pracowników, 

3)       umiejętność analitycznego myślenia i sprawnego działania w sytuacjach stresowych, 

4)       dyspozycyjność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu zadań, 

5)       komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista. 

6)      Znajomość zagadnień i przepisów prawa w zakresie deinstytucjonalizacji podmiotów pomocy społecznej oraz funkcjonowania Centrum Usług Społecznych

 

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)      zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2)      planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy GOPS,

3)      opracowywanie planu potrzeb i środków oraz sporządzanie bilansu potrzeb na dany rok,

4)      prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych Gminy oraz zleconych, na podstawie wydanych w tym zakresie upoważnień, 

5)      organizowanie i prowadzenie w powiązaniu z lokalnym środowiskiem działalności socjalnej  zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu,

6)      współdziałanie z placówkami służby zdrowia.

7)      podejmowanie działań w kierunku pozyskiwania środków na pomoc społeczną poprzez ścisłą współpracę z samorządem gminnym i wyzwalanie inicjatyw w lokalnej społeczności; przybliżanie problemów pomocy społecznej osobom prawnym                i fizycznym dysponującym   środkami  finansowymi,  

8)      współdziałanie z placówkami pomocy społecznej oraz służbą socjalną innych instytucji i  organizacji  w zakresie organizowania usług  na rzecz osób starszych                 i niepełnosprawnych;  współpraca z  organizacjami pozarządowymi.

9)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym GOPS, przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem Gminy oraz głównym księgowym GOPS, gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, 

10)   wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników GOPS, 

11)  zarządzanie majątkiem GOPS i właściwe jego zabezpieczenie, 

12)   terminowe przeprowadzanie i rozliczenie inwentaryzacji majątku GOPS, 

13)   organizacja obsługi i działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej GOPS, 

14)   wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez GOPS z przepisami o ochronie danych osobowych, 

15)  prowadzenie dokumentacji GOPS przewidzianej odrębnymi przepisami oraz wytycznymi, 

16)  składanie okresowych sprawozdań z działalności ośrodka Wójtowi Gminy i Radzie Gminy,

17)  nadzór nad wykonywaniem bieżącej statystyki i sporządzaniem  sprawozdań zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

18)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub z upoważnienia Wójta.

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1)      miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22A, 87-400 Golub-Dobrzyń;

2)      praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

3)      pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

4)      czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

  

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.       Wymagane dokumenty :

 

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie świadectw pracy;

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

6)      kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

7)      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze
na stanowisko - kierownik GOPS”  
można składać w terminie do
20 października 2023 r. do godziny 14.00
:

 

- osobiście                                                                  w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres :                                             Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

  (decyduje data wpływu do                                      ul. Plac 1000-lecia 25,

  Urzędu Gminy)                                                        87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

          

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

2)    Inspektorem Ochrony Danych jest   Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

4)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

5)      Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

6)      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.

8)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 Wójt Gminy

(-) Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-10-10
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-10-10 14:37

Do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-10-10
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-10-10 14:37

Informacja o wynikach naboru nr 3/2023

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-08-01
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-08-01 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-08-01
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-08-01 14:11

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektor Żłobka Gminnego w Ostrowitem

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Orzechowska
   data wytworzenia: 2023-07-17
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-17 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Orzechowska
  data wytworzenia: 2023-07-17
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-07-17 11:25

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka Gminnego w Ostrowitem

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-07-04
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-04 10:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-07-04
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-04 10:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-07-04
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-04 10:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-07-04
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-04 10:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-07-04
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-04 10:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-07-04
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-07-04 10:22

Informacja o wynikach naboru nr 2/2023 na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń Infonnujemy, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-06-26
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-06-26 15:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-06-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-06-26 15:09

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-06-13
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-06-13 11:23
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-14 12:49

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 25

 

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

 

 Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu

 

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

I. Niezbędne:

 

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2022 r., poz. 530  z późn. zm./;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      cieszy się nieposzlakowaną opinią , nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)       co najmniej wykształcenie średnie;

5)       znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;

6)      znajomość organizacji jednostek samorządu terytorialnego i ich zadań,

7)       umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 

II. Wskazane:

 

1)      doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu;

2)      systematyczność , dyspozycyjność , komunikatywność , uprzejmość i opanowanie, dyskrecja , kultura osobista , samodzielność

3)      umiejętność redagowania pism i interpretowania przepisów prawa.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)      Obsługa centrali telefonicznej urzędu, kierowanie do odpowiednich referatów,

2)      Kopiowanie i drukowanie dokumentów,

3)      Sporządzanie czystopisów pism Wójta Gminy,

4)      Przechowywanie rejestrów wyjść służbowych, prywatnych oraz delegacji służbowych,

5)      Organizowanie spotkań, zebrań Wójta i Sekretarza Gminy,

6)      Przyjmowanie interesantów oraz gości; kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników, organizowanie przyjmowania interesantów oraz prowadzenie rejestru  interesantów przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków, awizowanie do Wójta  Gminy lub Sekretarza Gminy,

7)      Dbałość o funkcjonalność i estetykę gabinetu Wójta Gminy,

8)      Gromadzenie i właściwe przechowywanie korespondencji Wójta Gminy,

9)      Zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne i druki oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki nimi,

10)  Zakup i prenumerata czasopism samorządowych,

11)  Terminowe zlecanie kontroli sprzętu biurowego, zamawianie urzędowych pieczęci, tablic urzędowych,

12)  Nadzorowanie tablicy ogłoszeń,

13)  Sporządzanie zwrotów pism do jednostek przesyłających dokumenty do podania do publicznej informacji,

14)  Wysyłanie korespondencji na zewnątrz, rejestrowanie wysyłanych pism oraz współpraca w  tym zakresie z urzędem pocztowym,

15)  Prowadzenie harmonogramu wyjazdów gminnego autobusu.

 

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1)   miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25;

2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

3)   pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

4)   czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

 

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.       Wymagane dokumenty :

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys / CV/;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie świadectw pracy;

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

6)      kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

7)      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia , o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy referent – obsługa sekretariatu” można składać w terminie do 12 czerwca 2023 r.:

 

- osobiście                                                               w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres :                                          Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

  (decyduje data wpływu do                                     ul. Plac 1000-lecia 25,

  Urzędu Gminy)                                                      87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy.

         

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

2)      Inspektorem Ochrony Danych jest   Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

4)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

5)      Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

6)      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.

8)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-06-01 09:15
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-01 09:19

Do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-06-01 09:15

Informacja o wynikach naboru nr 1/2023 na stanowisko referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami oraz dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-03-28
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-28 15:11

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami oraz dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-1ecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-21 15:29

LISTA KANDYDATÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ FORMALNYCH określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami oraz dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-1ecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-21 15:27

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023 - Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami oraz dodatków mieszkaniowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Anna Rojek
  data publikacji: 2023-03-10 12:32

Informacja o wynikach naboru Nr 1/2022 na stanowisko Inspektora ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2022-02-02
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2022-02-03 15:26

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektor ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2022-01-31
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2022-01-31 14:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Anna Rojek
  data publikacji: 2022-01-31 14:45
 • zmodyfikował: Anna Rojek
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-31 15:03

Lista kandydatów nie spełniających wymagań formalnych na stanowisko Inspektor ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2022-01-31
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2022-01-31 14:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Anna Rojek
  data publikacji: 2022-01-31 14:56

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 25

 Określenie stanowiska urzędniczego :

Inspektor ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 1. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2019 r., poz. 1282  z późn. zm./;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej wykształcenie średnie i min. 5 lat stażu pracy lub wykształcenie wyższe
  i co najmniej 3 lata stażu pracy;
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu pracy umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
 1. Wskazane:
 • wykształcenie wyższe magisterskie, wymagany kierunek – ekonomia (finanse, rachunkowość) lub pokrewne ekonomiczne,
 • co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości;
 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole;
 • obowiązkowość, rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • zaangażowanie i motywacja do pracy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Przygotowywanie dokumentów do sporządzania list płac pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych, robót publicznych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • Sporządzanie deklaracji i informacji o dochodach podatkowych pracowników,
 • Prowadzenie spraw związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem pracowników,
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, w tym do ustalenia emerytur i rent oraz kapitału początkowego pracowników,
 • Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
  w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 • Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Obsługa programów komputerowych, w tym: Płatnik i FKB+,
 • Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań o wynagrodzeniach,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zadań gospodarczych,
 • uzgadnianie i rozliczanie kont rozrachunkowych,
 • rozliczanie i uzgadnianie zobowiązań i kosztów,
 • przygotowanie danych do analiz i sprawozdań budżetowych oraz finansowych,
 • prowadzenie rejestrów vat, sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji VAT oraz nadzór w tym zakresie.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25;
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;
 • czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty :
 • list motywacyjny;
 • życiorys / CV/;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor – finanse” można składać w terminie do  28 stycznia 2022 r.:

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres : 

  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)   Urząd Gminy Golub-Dobrzyń,  ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 1. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 

Wójt Gminy

(*) Marek Ryłowicz

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
  data wytworzenia: 2022-01-18
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-01-18 15:15
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 15:21

Do pobrania:

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-01-18 15:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19948
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-12 09:06:55