Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - GGR.6840.1.5.2022

Golub – Dobrzyń, 2022-09-19
GGR.6840.1.5.2022
W ó j t G m i n y G o l u b – D o b r z y ń

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLIV.296.2022 z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - GGR.6840.8.2022

Golub – Dobrzyń, 2022-09-07

GGR.6840.8.2022

W ó j t  G m i n y  G o l u b – D o b r z y ń

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLIV.296.2022 z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

o g ł a s z a,  ż e


w dniu 14.10.2022 r. o godz. 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w Sali posiedzeń  nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się:

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:
Działka niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 340/1 o powierzchni 637 m2, położona w obrębie Skępsk, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta TO1G/00010850/4. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. 
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej. Cena wywoławcza netto 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy, 00/100).
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 6 km od centrum Golubia-Dobrzynia, przy drodze wojewódzkiej nr 569 relacji Golub-Dobrzyń - Ciechocin - Dobrzejewice. Nieruchomość usytuowana przy granicy z gminą Ciechocin pośród terenów niezabudowanych wykorzystywanych rolniczo, terenów leśnych oraz rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość położona w odległości − ok. 3 km od jeziora Okonin.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu wg 23 % stawki VAT.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKO Golub-Dobrzyń nr 47 1020 5024 0000 1602 0010 1600 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 11.10.2022 roku. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.
    Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03 i na stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
    data wytworzenia: 2022-09-07
  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2022-09-07 09:07

Ogłoszenie przetargu - GGR

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  • opublikował: Szymon Jankowski
    data publikacji: 2022-09-07 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4083
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-19 09:07:58