Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zaktualizowana Podstawowa Kwota Dotacji Na Rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-05-24 14:11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.6.1.2023

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.l0 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA OPERTOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Szarka, zam. Ul. Zakole nr 21, 87-
400 Golub-Dobrzyń w sprawę wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV, budowie linii kablowej SN-15 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie przyłącza kablowego nN z szafką pomiarową, na działkach ewidencyjnych nr: 139/1, 5173/1, 151/1-droga gminna, 151/2-droga
powiatowa, 157/1, 157/2,201,203-droga gminna, 208/1-droga powiatowa, 208/2-droga gminna oraz 121-droga gminna, 125/3 i 125/6, na gruntach wsi Słuchaj, obręb 0016 Skępsk gmina Golub-Dobrzyń. ’
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.6.1.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-05-15
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-05-15 11:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.5.1.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 15.05.2023r.

TI.6733.5.1.2023


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.)
zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Artura Łukaszewskiego, Gortatowo nr
28B, 87-300 Brodnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
przebudowie sieci napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV, budowie kablowej sieci średniego napięcia SN-15 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie kablowej sieci niskiego napięcia nN 0,4 kV z szafką / szafkami pomiarowymi, na działkach
ewidencyjnych nr: 51/3-droga, 285, 286, 287-droga, 31/2-droga i 54/20, na gruntach wsi
Ruziec, obręb 0012 Paliwodzizna, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-D obrzyn, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.5.1.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-05-15
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-05-15 11:40

OBWIESZCZENIE - WOPN.6320.2.2023.EBA

drukuj (OBWIESZCZENIE - WOPN.6320.2.2023.EBA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-04-13 09:23

OBWIESZCZENIE - Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - GD.ZUZ.5.4210.421.2022.SK

drukuj (OBWIESZCZENIE - Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - GD.ZUZ.5.4210.421.2022.SK)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-04-05 11:38

ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.4.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 22.03.2023r

.TI.6733.4.4.2023


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia się
o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
budowie farmy fotowoltaicznej ZUK Ekolog - instalacji elektrowni słonecznej o mocy do 511,06 kW, wraz z kontenerową stacją transformatorową, przyłączem energetycznym i innymi niezbędnymi do funkcjonowania instalacji obiektami i urządzeniami oraz
infrastrukturą techniczną, z możliwością rozbudowy tej instalacji, na terenie części działki ewidencyjnej nr 201/3, na gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia
16.03.2023r. znak: WST.612.1.76.2023.AM.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.4.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-22 11:38

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 01.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.454.2022.CWoj)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
   data wytworzenia: 2023-03-01
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-03-01 09:58

drukuj (OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 01.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.454.2022.CWoj))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-01 09:56

ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.3.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 28.02.2023r.

TI.6733.4.3.2023

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeimym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia się
o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej - kablowej nN - do lkV, przebiegającej po części działki ewidencyjnej nr 260/2 - stanowiącej drogę gminną, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na gruntach miejscowości Kujawa, obręb 0006 Kujawa, gmina Golub - Dobrzyń. Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia
projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez: - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia
24.02.2023r. znak: WST.612.1.57.2023.AM.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.3.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-01 09:49

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.2.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 21.02.2023r.

TI.6733.3.2.2023


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 20.02.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Gołub-Dobrzyń z dnia 20.02.2023 r. znak TI.6733.2.2023, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN, na
części działki ewidencyjnej nr 103/2, na gruntach wsi Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.2.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-02-22 11:46

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN - TI.6733.3.1.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 21.02.2023r.

TI.6733.3.1.2023


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2021r., póz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 20.02.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20.02.2023 r. znak TI.6733.1.2023, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN, na
części działki ewidencyjnej nr 132/5, na gruntach wsi Nowogród, obręb 0009 Nowogród, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN - TI.6733.3.1.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-02-22 11:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR.6220.1.5.2023

Golub – Dobrzyń, 2023-02-15

GGR.6220.1.5.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

zawiadamia Strony

- o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO.4220.91.2023.PS1.2 z dnia 13 lutego 2023 r. (data wpływu 13.02.2023 r.), w której instytucja wyraża zdanie, iż przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Macikowo o mocy do 4.5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń przy ul. Plac 1000 – lecia 25, pok. 2 w godzinach pracy Urzędu tj.  7.30-15.30.                                                                                                               

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR.6220.1.5.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-02-16 11:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR.6220.1.8.2023

Golub – Dobrzyń, 2023-02-15

GGR.6220.1.8.2023

Obwieszczenie

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu informuje, że na wniosek z dnia 13.01.2023 r. (data wpływu: 19.01.2023 r.) złożony przez: Copernic PPA Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej PV Macikowo o mocy do 4.5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. W toku postepowania tut. Organ 15 lutego 2023 roku wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie zawieszając postepowanie do czasu uzyskania raportu.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie organu Urząd Gminy Golub – Dobrzyń, ul. Plac 1000 – lecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń, II piętro, pokój nr 2. Uwagi i wnioski składać można w siedzibie Organu w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR.6220.1.8.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-02-16 11:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.3.202

Golub-Dobrzyń, dnia 08.02.2023r.

TI.6733.3.3.2023

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. DZ.U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.)
zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Borowskiego żarn. ul.
Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
budowie odcinka sieci elektroenergetycznej - kablowej nN - do lkV, przebiegającej po części działki ewidencyjnej nr 260/2 - stanowiącej drogę gminną, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych,
objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na gmntach miejscowości Kujawa, obręb 0006 Kujawa, gmina Golub - Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub- Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.3.202)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-02-13 11:57

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - GD.ZUZ.5.4210.421.2022.SK

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. póz. 2625 z późn.zm., zwana dalej Prawo wodne) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego polegającą na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej na działce o numerze ewidencyjnym 114/1 obręb 18 Sokoligóra, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego rowu melioracyjnego
na działkach o numerach ewidencyjnych 114/1, 273/1, 273/2, 86, 85/1 obręb 18 Sokoligóra, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński.
Wnioskodawca: SIM NOWY DOM Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno; Data złożenia wniosku: 12 grudnia 2022 r.
Na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. póz. 2000 z późn. zm., zwana dalej K.p.a.), w celu zapewnienia Stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym informuję, ze Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Zarządzie Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, po uprzednim e-mailowym (sandra.kuradczyk@wody.gov.pl lub zz-torun@wody.gov.pt powołując się na znak sprawy: GD.ZUZ.5.4210.421.2022.SK) uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę w godzinach pracy urzędu,
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Ponadto, informuję, że organ zgromadził dowody do wydania orzeczenia w sprawie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
Na podstawie art. 12 § l i art. 14 § la i Id K.p.a. Sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią
elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Pisma kierowane do organów administracji publicznej (z podaniem znaku sprawy) mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy 14 § la i Ib K.p.a. W myśl art.35§ 3 i 5 K.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. póz. 285), okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.


Dyrektor
Władysław Kołybski


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popietuszki 3, 87-100 Toruń
T. +48 56 657 78 40 • E. zz-torun@wody.gov.pl


www.wodypolskie.gov.pl

drukuj (OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - GD.ZUZ.5.4210.421.2022.SK)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2023-03-03
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-03 08:37
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-03 08:38

ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.2.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 08.02.2023r.

TI.6733.4.2.2023


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia się
o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN, na części działki ewidencyjnej nr 103/2, na gruntach wsi Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania uzgodniono projekt decyzji dla powyższej inwestycji z Gminą Golub-Dobrzyń - zarządcą drogi gminnej.: W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w
terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.2.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-02-13 11:56
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-13 11:56

ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.1.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 08.02.2023r.


TI.6733.4.1.2023


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia się
o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN, na części działki ewidencyjnej m-132/5, na gruntach wsi Nowogród, obręb 0009 Nowogród, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 06.02.2023r. znak: WST.612. l.36.2023 AM.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Gołub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.1.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-02-13 11:54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.2.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 25.01.2023r.


TI.6733.3.2.2023


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DZ.U. z 2022 r. póz. 503 i 1846 z późn. zm.)
zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Szarka, ul. Zakole 21, 87-400
Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN, na części działki ewidencyjnej ncr 103/2, na gmntach wsi Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.2.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-01-25 15:06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.1.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 25.01.2023r.


TI.6733.3.1.2023


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2022 r. póz. 503 i 1846 z późn. zm.)
zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Szarka, ul. Zakole 21, 87-400
Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN, na części działki ewidencyjnej m-132/5, na gruntach wsi Nowogród, obręb 0009 Nowogród, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.1.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-01-25 15:04

ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.13.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 20.10.2022r.

TI.6733.4.13.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedno lity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia się
o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV, budowie linii kablowej SN-15 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, na działkach ewidencyjnych nr: 109/1, 74/1, 74/2, 73, 71/1, 71/2, 69-droga gminna, 78-droga powiatowa i 67/2, na gruntach wsi Pusta Dąbrówka, obręb 0013 Pusta Dąbrówka, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
-Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu postanowienie z dnia 07.10.2022r. (wpływ do Urzędu 18.10.2022r.) znak: ZDP.439.10.2022.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania  zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.13.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-20 12:15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.8.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 13.10.2022r.

TI.6733.3.8.2022


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeimym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 10.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 10.10.2022 r. znak TI.6733.8.2022, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z konieczną przebudową istniejącej
części szkoły i wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach
ewidencyjnych nr 285/3 i 285/4, na gruntach wsi Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.8.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-13
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-13 14:53

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.7.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 04.10.2022r.

TI.6733.3.7.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 03.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 03.10.2022 r. znak TI.6733.7.2022, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB0901A, na działce ewidencyjnej nr 316, na gruntach wsi
Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.7.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-13
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-13 14:52

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN - TI.6733.3.6.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 04.10.2022r.

TI.6733.3.6.2022


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 03.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 03.10.2022 r. znak TI.6733.6.2022, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB1501A, na części działki ewidencyjnej nr 259/2, na gruntach wsi Skępsk, obręb 0016 Skępsk, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN - TI.6733.3.6.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-13
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-13 14:49

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30.09.2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

drukuj (OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30.09.2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.14.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 04.10.2022r.

TI.6733.3.14.2022


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. póz. 741 z późn. zm.)
zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Szarka Projektowanie i Nadzory
Branża Elektryczna Ex-En, ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV, budowie linii
kablowej SN-15 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, na działkach ewidencyjnych nr: 109/1, 74/1, 74/2, 73, 71/1, 71/2, 69-droga gminna, 78-droga powiatowa i 67/2, na gmntach wsi Pusta
Dąbrówka, obręb 0013 Pusta Dąbrówka, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.14.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-04
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-04 10:58

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 15.09.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.271.2022.CWoj)

drukuj (OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 15.09.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.271.2022.CWoj))

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.12.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 26.09.2022r.

TI.6733.4.12.2022


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia się
o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nr GDB 1701 A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce
ewidencyjnej nr 178/2 na gruntach wsi Białkowo.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 02.09.2022r. znak: WST.612.1372.2022.WD.AM.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania  zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.12.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-26 14:45

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.11.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 26.09.2022r.

TI.6733.4.11.2022

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia się
o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr:
267/1, 268/1, 251-droga gminna, 273/13- droga wewnętrzna, 273/14, 273/15, 273/16 i 273/17, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych nr.: 273/14, 273/15, 273/16 i 273/17, na gruntach miejscowości Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub - Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 21.09.2022r. znak: WST.612.1.407.2022.AM.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.11.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-26 14:46

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.10.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 16.09.2022r.

TI.6733.4.10.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na działkach ewidencyjnych nr: 78/8, 79/7, 79/8, 79/4, 81/8, 83-droga, 81/6, 82/1, 82/4, 82/3, 88, 90/1-droga, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 92, 95/9, 95/8, 95/3, 95/5 i 56/1, na gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 02.09.2022r. znak: WST.612.1.373.2022.WD.AM.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania  zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.10.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-19
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-19 14:08

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.9.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 16.09.2022r.

TI.6733.4.9.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie gminnej sieci
wodociągowej poprzez wykonanie sieciowej pompowni wody Białkowo - świetlica, na działkach ewidencyjnych nr 300/13 i 300/9, na gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 02.09.2022r. znak: WST.612. l.371.2022.WD.AM.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.9.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-19
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-19 14:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.5.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 13.09.2022r.

TI.6733.3.5.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)

Zawiadamiam
że w dniu 13.09.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 13.09.2022 r. znak TI.6733.5.2022, dla inwestycji polegającej na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB1001A, na części działki ewidencyjnej nr 5/1, na gruntach wsi Lisewo, obręb 0007 Lisewo, gmina Golub-Dobrzyń. Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.5.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-19
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-19 10:44

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania -TI.6733.4.8.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 14.09.2022r.

TI.6733.4.8.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia się
o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z konieczną przebudową istniejącej
części szkoły i wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach ewidencyjnych nr 285/3 i 285/4, na gruntach wsi Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez: Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu - postanowienie z dnia 09.09.2022r. znak WUOZ.T.WZN.ZZ.5151.13.2022.JJ/MK. W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w
terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania -TI.6733.4.8.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-19
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-19 08:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.13.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 31.08.2022r.

TI.6733.3.13.2022


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2021 r. póz. 741 z późn. zm.)
zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Borowskiego żarn. ul.Kasztanowa 4, 87-300 Brodnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr:
267/1, 268/1, 251-droga gminna, 273/13- droga wewnętrzna, 273/14, 273/15, 273/16 i 273/17, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych nr.: 273/14, 273/15, 273/16 i 273/17, na gruntach miejscowości Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub - Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.13.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-08 10:38
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 10:49

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.7.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 07.09.2022r.

TI.6733.4.7.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, o nr GDB 0901 A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej m 316 na gruntach wsi Ostrowite .
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
- Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tomniu.
- Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy postanowienie z dnia 14.07.2022r. znak CWCR OZ Byd.-WO.ZP.0731.76.2022.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.7.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-07 11:32
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 10:49

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.6.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 07.09.2022r.

TI.6733.4.6.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nr GDB 1501 A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 259/2 na gruntach wsi Skępsk.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:

Starostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego postanowienie z dnia 24.08.2022r. znak:ROŚ.673.174.2022.BW1,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 12.07.2022r. znak: WST.612.1.306.2022.WD,
- Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy postanowienie z dnia 08.07.2022r. znak CWCR OZ Byd.-WO.ZP.0731.70.2022.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.6.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-07 11:31
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 10:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.12.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 31.08.2022r.

TI.6733.3.12.2022


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., póz. 735, 1491, 2052 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2025 r.póz.503 z późn. zm.) zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z konieczną przebudową istniejącej części szkoły i wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach ewidencyjnych nr 285/3 i 285/4, na gruntach wsi Ostrowite, obręb
0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.12.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-07 11:28
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 10:50

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.4.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 18.08.2022r.

TI.6733.4.4.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nr GDB 1001 A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 5/1 na gruntach wsi Lisewo.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:- Starostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego postanowienie z dnia 05.07.2022r. znak: ROS.673.140.2022.BW1,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 12.07.2022r. znak: WST.612.1.305.2022.WD,
- Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy postanowienie z dnia 08.07.2022r. znak CWCR OZ Byd.-WO.ZP.0731.71.2022. W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w
terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.4.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-07 11:26
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 10:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.11.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 11.08.2022r.

TI.6733.3.11.2022


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2021 r. póz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Tomniu, ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Szarka Projektowanie i Nadzory Branża Elektryczna Ex-En, ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na działkach ewidencyjnych nr: 78/8, 79/7, 79/8, 79/4, 81/8, 83-droga, 81/6, 82/1, 82/4, 82/3, 88, 90/1-droga, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 92, 95/9, 95/8, 95/3, 95/5 i 56/1, na gmntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.11.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-07 11:24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.10.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 11.08.2022r.

TI.6733.3.10.2022


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. póz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń reprezentowanej przez Pana Wiesława Mikołajczuka Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Sciekowej „BIOBOX" ul.
Polna 101/15, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie gminnej sieci wodociągowej poprzez wykonanie sieciowej pompowni wody Białkowo - świetlica, na działkach ewidencyjnych nr 300/13 i 300/9, na gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub- Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie
pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.10.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-07 11:22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.9.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 12.08.2022r.


TI.6733.3.9.2022


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
zawiadamia się, że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mateusza Kuglera zam. ul. Tytusa 13, 72-006 Mierzyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nr GDB1701A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 178/2 na gruntach wsi Białkowo .

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.9.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Aleksandra Jasieniecka
  data publikacji: 2022-08-12 15:06
 • zmodyfikował: Aleksandra Jasieniecka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-12 15:07

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.3.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 25.07.2022r.

TI.6733.4.3.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami)

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.2.2022

ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia się

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2022 r., znak: WI.6220.1.2022

drukuj (Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2022 r., znak: WI.6220.1.2022)

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA ROK 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-13 14:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.8.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 07.07.2022r.


TI.6733.3.8.2022


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491, 2052 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.7.2022

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.7.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-07-05 12:36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.6.2022

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.6.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-07-05 12:35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.5.2022

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.5.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-07-05 12:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.4.2022

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.4.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-07-05 12:32

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.1.2022

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-07-05 12:31
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-05 12:33

Informacja o wydaniu decyzji: WSPN.DT.7581.7.2021.MC

drukuj (Informacja o wydaniu decyzji: WSPN.DT.7581.7.2021.MC)

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

drukuj (Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wyżykowska
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-04-28 12:49

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: WI.6220.1.2022

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania znak: WI.6220.1.2022)

Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - WSPN.DT.7581.7.2021.MC z dnia 19.01.2022 r.

drukuj (Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - WSPN.DT.7581.7.2021.MC z dnia 19.01.2022 r.)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5297
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 14:11:23