Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Konsultacje projektu uchwaly w sprawie "Programu wspólpracy Gminy Golub- Dobrzyn z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2022

Ogłoszenie

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza  

konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy

Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".

 
Termin konsultacji: w terminie od 12 października 2021 do dnia 28 października 2021 roku

1. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej udostępnionej w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl w zakładce: Urząd » Organizacje pozarządowena stronieBiuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.ploraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Pl.1000-lecia 25. 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 2, w godzinach pracy urzędu.

2. Podmiotami mogącymi brać udział w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) to jest:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Konsultacje odbywają się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i dotyczą podmiotów wymienionych  w ust. 2 niniejszego ogłoszenia posiadających siedzibę na terenie Gminy Golub-Dobrzyń lub działających na jej rzecz.

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały umieszczone są:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl,

2) na stronieBiuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl,

3) w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń,  Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

5. Ogłoszenie wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag  i opinii ukaże się w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji w w/w miejscach.

 

Załączniki:

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".

- formularz konsultacji

Metryka

  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2021-12-29 20:26

Załączniki:

Metryka

  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2021-12-29 20:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4018
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-29 20:27:25