Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zawiadomienie - Obwieszczenie-GGR.6220.11.11.2023

Golub - Dobrzyń, 2024-03-28

GGR.6220.11.11.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn. zm.), oraz art. 10 § l Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., póz. 775 z późn. zm.)

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń zawiadamia
o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW na działce ewidencyjnej o 175 obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawskopomorskie".
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub -Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 - 15.30.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie
stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń
Marek Rytowicz

drukuj (Zawiadomienie - Obwieszczenie-GGR.6220.11.11.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2024-03-28
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2024-04-02 07:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub - Dobrzyń-GGR.6220.3.8.2024

Golub - Dobrzyń, 2024-03-20

GGR.6220.3.8.2024

Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., póz. 1094 z późn. zm.) Urząd Gminy w Golubiu - Dobrzyniu informuje, że na wniosek z dnia 01.02.2024 r. (data wpływu: 01.02.2024 r.) złożony przez: SOLAR ENERGIE INVEST 7 Sp. z o.o. Ul. gen. Augusta Emilia Fieldorfa 8/4, 80-041 Gdansk prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii" na działkach 100/5, 104/1, 106/1, 110/1 obręb Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń.. W toku postępowania tut. Organ 20 marca 2024 roku wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie zawieszając
postępowanie do czasu uzyskania raportu.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000 - lecia 25, 87 - 400 Golub - Dobrzyń, II piętro, pokój nr 2. Uwagi i wnioski składać można w siedzibie organu w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., póz. 1094 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

Wójt Gminy
Marek Ryłowicz

Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie intemetowej Gminy Golub - Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub - Dobrzyń-GGR.6220.3.8.2024)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2024-03-21
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2024-03-21 09:06

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub - Dobrzyń- GGR.6220.11.9.2023

Golub - Dobrzyń, 2024-03-13

GGR.6220.11.9.2023

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., póz. 755 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn.zm.), Wójt Gminy Golub - Dobrzyń

zawiadamia Strony

- o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W00.4220.40.2024.HN.2 z dnia 8 marca 2024 r. (data wpływu 08.03.2024 r.), w której instytucja uzgodniła warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr 175 obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie".
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń przy ul. Plac 1000 - lecia 25, pak. 2 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń
Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2024-03-13
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2024-03-13 15:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub - Dobrzyń- GGR. 6220.11.8.2023

Golub - Dobrzyń, 2024-03-13

GGR. 6220.11.8.2023

Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn. zm.), oraz art. 10 § l Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., póz. 775 z późn.zm.)

o możliwości zapoznania się i wvpowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr 175 obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie" z wniosku z dnia 31.07.2023 r. (data wpływu: 02.08.2023 r.) złożonego przez Krzysztofa Bejger, ul. Brzozowa 47, 87-400 Golub-Dobrzyń.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom przez zamieszczenie w BIP Gminy Golub - Dobrzyń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń.
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 -15.30.

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń
Marek Ryłowicz

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., póz. 283 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2024-03-13
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2024-03-13 15:19

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273) oraz zgodnie z Uchwałą nr LXI.2023 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag                do projektu Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 8 marca 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku w formie pisemnej poprzez formularz uwag pisemny - dostępny poniżej, który należy wypełnić i:

1.      przesłać na adres mailowy: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl, lub

2.      przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25,       87-400 Golub-Dobrzyń, lub

3.      dostarczyć do Urzędu Gminy osobiście – Sekretariat


W dniu 19 marca 2024 roku o godz. 13.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie (Sokołowo 13, 87-400 Sokołowo) odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można zgłaszać uwagi oraz zaprezentowane zostaną wyniki prac.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy (zakładka: Urząd Gminy Þ Strategia Rozwoju Gminy 2023-2029) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golub-Dobrzyń (zakładka: Prawo lokalne Þ Strategia rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń) oraz w Urzędzie Gminy po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 56 683 54 00.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone i opublikowane zostanie sprawozdanie z przebiegu   i wyników konsultacji, zawierające w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

 

 

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń
Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Mierzejewska
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-03-07 08:46
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-07 08:47

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub - Dobrzyń- GGR.6220.3.5.2024

Golub - Dobrzyń, 2024-03-05

GGR.6220.3.5.2024

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., póz. 755 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn.zm.), Wójt Gminy Golub - Dobrzyń

zawiadamia Strony

- o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W00.4220.110.2024.HN z dnia 28 lutego 2024 r. (data wpływu 28.02.2024 r.), w której instytucja wyraża zdanie, iż przedsięwzięcie polegające na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii" na działkach 100/5, 104/1, 106/1, 110/1 obręb Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń przy ul. Plac 1000 - lecia 25, pok. 2 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub - Dobrzyń- GGR.6220.3.5.2024)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2024-03-05
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2024-03-05 14:58

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- TI.6733.3.1.2024

Golub-Dobrzyń, dnia 13.02.2024r.

TI.6733.3.1.2024

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeimym (tj. Dz. U. z 2023 r. póz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., póz. 775 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 13.02.2024r. została wydana decyzja nr 1/2024 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 13.02.2024 r. znak TI.6733. l.2024, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 90 mm wraz przyłączami gazu o średnicy 32 mm, obejmującej odcinki gazociągu, planowane na częściach działek ewidencyjnych nr: 448-droga powiatowa,290-droga gminna, 55-droga gminna oraz nr: 83, 493/2, 70/4, 464/1, 500, 466/2 i 466/4, na gruntach wsi Ostrowite, obrąb 0011 Ostrowite, gmina Golub - Dobrzyń.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- TI.6733.3.1.2024)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2024-02-13
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2024-02-15 08:56

GGR. 6220.11.7.1.2023- Obwieszczenie Wójta Gminy Golub -Dobrzyń

Golub - Dobrzyń, 2024-02-06

GGR. 6220.11.7.1.2023

Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu zawieszonego postępowania, wszczętego na wniosek z dnia 02.08.2023 r wniosku złożonego przez Krzysztofa Bejger, ul. Brzozowa 47, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce ewidencyjnej nr 175 obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński,województwo kujawsko-pomorskie".
Dnia 30 stycznia 2024 roku Inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 33, ust. l, pkt 7 w/w ustawy można zapoznać się z dokumentami dotyczącym planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój nr 2, tel. (0-56) 683 54 00 - 03 w godzinach 7.30 -15.30.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń
Marek Ryłowicz

Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Golub - Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl

drukuj (GGR. 6220.11.7.1.2023- Obwieszczenie Wójta Gminy Golub -Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2024-02-08
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2024-02-08 09:31

ZAKTUALIZOWANA PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA ROK 2024

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gutmańska
   data wytworzenia: 2024-01-31
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2024-02-08 08:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub - Dobrzyń- GGR.6220.13.8.2023

Golub - Dobrzyń, 2024-01-11

GGR.6220.13.8.2023

Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn. zm.) Urząd Gminy w Golubiu -Dobrzyniu informuje, że na wniosek z dnia 13.09.2023 r. (data wpływu: 15.09.2023 r.) złożony przez:PST 32 Sp. z o.o. ul. Metalowców 15A, 44-109 Gliwice prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 13/12 obręb Paliwodzizna grn. GoIub-Dobrzyń". W toku postępowania tut. Organ 10 stycznia 2024 roku wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,jednocześnie zawieszając postępowanie do czasu uzyskania raportu.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie organu Urząd Gminy Golub -Dobrzyń, ul. Plac 1000 - lecia 25, 87 - 400 Golub - Dobrzyń, II piętro, pokój nr 2. Uwagi i wnioski składać można w siedzibie Organu w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Marek Ryłowicz

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub - Dobrzyń- GGR.6220.13.8.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2024-01-11
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2024-01-11 08:36

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub - Dobrzyń-GGR.6220.13.5.2023

Golub-Dobrzyń, 2023-12-19

GGR.6220.13.5.2023

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., póz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn.zm.), Wójt Gminy Golub - Dobrzyń

zawiadamia Strony

- o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W00.4220.954.2023.HN.2 z dnia 14 grudnia 2023r. (data wpływu 14.12.2023 r.), w której instytucja wyraża zdanie, iż przedsięwzięcie polegające na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 13/12 obręb Paliwodzizna grn. Golub-Dobrzyń" wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń przy ul. Plac 1000 - lecia 25, pak. 2 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., póz. 1094 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Wójt Gminy
Marek Ryłowicz

Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna Jest na stronie internetowej Gminy Golub - Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl

drukuj (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub - Dobrzyń-GGR.6220.13.5.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2023-12-21
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-12-21 14:42

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- TI.6733.3.12.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 12.12.2023r.

TI.6733.3.12.2023

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. póz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z2023r., póz. 775 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 12.12.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12.12.2023 r. znak TI.6733.12.2023, dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku (segmentu) garażowego dla samochodu O.S.P., do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z konieczną przebudową części świetlicy i istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce ewidencyjnej nr 111/1, na gruntach wsi Macikowo, obręb 0008 Macikowo, gmina Golub-Dobrzyń.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- TI.6733.3.12.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-12-13
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-12-13 14:55

ZAKTUALIZOWANA PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA ROK 2023

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gutmańska
   data wytworzenia: 2023-10-31
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2023-11-29 11:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub - Dobrzyń- GGR.6220.12.8.2023

Golub - Dobrzyń, 2023-11-22

GGR.6220.12.8.2023

Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 z późn. zm.) Urząd Gminy w Golubiu - Dobrzyniu informuje, że na wniosek z dnia 13.09.2023 r. (data wpływu: 15.09.2023 r.) złożony przez:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia". W toku postępowania tut. Organ 21 listopada 2023 roku wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie zawieszając postępowanie do czasu uzyskania raportu. 
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie organu Urząd Gminy Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000 - lecia 25, 87 - 400 Golub - Dobrzyń, II piętro, pokój nr 2. Uwagi i wnioski składać można w siedzibie Organu w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Marek Ryłowicz

Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępnajest na stronie internetowej Gminy Golub - Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub - Dobrzyń- GGR.6220.12.8.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2023-11-23
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-11-23 08:32

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm./

 Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

ogłasza, co następuje:

1.       Z gminnego zasobu nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia:

 Działki zabudowane, położone w Golubiu – Dobrzyniu, obręb III, dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta TO1G/00008312/4.

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Oznaczenie użytków

w m2

Cena wywoławcza

1

108/23

1363

RV – 0,0931 ha
Br-RV – 0,0126 ha
N – 0,0306 ha

46.620,00

2

108/46

1150

Br-RV – 0,0605 ha
N – 0,0545 ha

40.130,00

 Działki położone są w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy uchwalonym Uchwałą Nr LII/280/2022 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 stycznia 2022 roku. Położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w części w terenie zieleni nieurządzonej.

 Sprzedaż nieruchomości zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

 Działki posiadają dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem:

1) ustanowionej odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przez działkę nr 115 - wynagrodzenie płatne corocznie (w 2023 roku kwota 597,00 zł netto), które podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen i usług;

2) oraz za pośrednictwem ustanowionej odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 100,00 zł brutto i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przez działki, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy oznaczone są odpowiednio jako tereny dróg publicznych dojazdowych i tereny dróg wewnętrznych.

  

2.       Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do dnia 15.12.2023 r.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w BIP Gminy Golub – Dobrzyń, w okresie: od 02.11.2023 r. do 23.11.2023 r.

                                                                                                                                                

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2023-11-02
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-11-02 11:54
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-15 11:56

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm./

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

ogłasza, co następuje:

 

1.       Z gminnego zasobu nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia:

 

Działki niezabudowane, położone w Golubiu – Dobrzyniu, obręb III, dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta TO1G/00008312/4.

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Oznaczenie użytków w m2

Cena wywoławcza netto

1

108/15

988

RVI – 988

34.430,00

2

108/16

908

RVI – 908

27.590,00

3

108/20

935

RV – 42

RVI – 893

28.410,00

4

108/56

2389

RV – 612

RVI – 1665

N – 112

61.920,00

 

 

Działki położone są w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy uchwalonym Uchwałą Nr LII/280/2022 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 stycznia 2022 roku. Położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w części w terenie zieleni nieurządzonej.

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu wg 23 % stawki VAT.

 

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem:

1) ustanowionej odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przez działkę nr 115 - wynagrodzenie płatne corocznie (w 2023 roku kwota 597,00 zł netto), które podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen i usług;

2) oraz za pośrednictwem ustanowionej odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 100,00 zł brutto i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przez działki, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy oznaczone są odpowiednio jako tereny dróg publicznych dojazdowych i tereny dróg wewnętrznych.

 

 

2.       Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do dnia 15.12.2023 r.

 

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w BIP Gminy Golub – Dobrzyń, w okresie: od 02.11.2023 r. do 23.11.2023 r.

                                                                                                                                                

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2023-11-02
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-11-02 11:51
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-15 11:57

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

z dnia 20 listopada 2023 r.

 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

    Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm./

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

ogłasza, co następuje:

1.       Z gminnego zasobu nieruchomości została przeznaczona do zbycia:

Działka niezabudowana, położona we Wrockach, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta TO1G/00010658/8.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Oznaczenie użytków

w m2

Cena wywoławcza

1

89/18

1080

 

RIVa – 0,1080 ha

40.000,00

 2.       Działka położona jest w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym tereny zabudowy zagrodowej. Dla nieruchomości została wydana decyzja Wójta Gminy Golub Dobrzyń oznaczona symbolem TI.67830.58.2023 z dnia 10.07.2023r., ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w podstawowej bryle budynku oraz z podpiwniczeniem.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (dostawa

terenów niezabudowanych innych niż budowlane).

 

3.       Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do dnia 02.01.2024 r.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w BIP Gminy Golub – Dobrzyń, w okresie: od 20.11.2023 r. do 12.12.2023 r.

                                                                                                                                                

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

Marek Ryłowicz

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2023-11-20
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-11-20 14:52

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- TI.6733.3.11.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 07.11.2023r.

TI.6733.3.11.2023

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. póz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., póz. 775 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 07.11.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 07.11.2023 r. znak TI.6733.11.2023, dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV z budową odcinka linii kablowej nN 0,4kV, na częściach działek ewidencyjnych nr: 395/1 i 399/4, na gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- TI.6733.3.11.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-11-13
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-11-13 13:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub - Dobrzyń-GGR. 6220.13.l.2023

 Golub - Dobrzyń, 2023-11-10

GGR. 6220.13.l.2023

Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 31.10.2023 r. (data wpływu: 6.11.2023 r.) złożony przez: PST 32 Sp. z o.o. ul. Metalowców 15A, 44-109 Gliwice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 13/12 obręb Paliwodzizna grn. Golub-Dobrzyń".
Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Golub - Dobrzyń wystąpił do organów uzgadniających o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 33, ust. l, pkt 7 w/w ustawy można zapoznać się z wnioskiem dotyczącym planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój nr 2, tel. (0-56) 683 54 00 - 03 w godzinach 7.30 - 15.30.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                                 Marek Ryłowicz           

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub - Dobrzyń-GGR. 6220.13.l.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2023-11-13
 • opublikował: Michał Szyjkowski
  data publikacji: 2023-11-13 08:51

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ-TI.6733.3.10.2023  

Golub-Dobrzyń, dnia 27.10.2023r.

TI.6733.3.10.2023  

OBWIESZCZENIE
 WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. póz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., póz. 775 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 27.10.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27.10.2023 r. znak TI.6733.10.2023, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, wraz z szafkami pomiarowymi, na częściach działek ewidencyjnych o numerach: 228/2. 228/3, 228/4, 228/6 i 229, na gruntach miejscowości Węgiersk, obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub - Dobrzyń.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ-TI.6733.3.10.2023  )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-11-09
 • opublikował: Michał Szyjkowski
  data publikacji: 2023-11-09 12:54

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub - Dobrzyń- GGR.6220.12.5.2023

Golub - Dobrzyń, 2023-10-10

GGR.6220.12.5.2023

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., póz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 z późn.zm.), Wójt Gminy Golub - Dobrzyń

zawiadamia Strony
- o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W00.4220.820.2023.0D.2 z dnia 6 października 2023 r. (data wpływu 06.10.2023 r.), w której instytucja wyraża zdanie, iż przedsięwzięcie polegające na „Budowie obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia" wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń przy ul. Plac 1000 - lecia 25, pok. 2 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
W myśl art, 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjneRO tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Wójt Gminy
Marek Ryłowicz


Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypetnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Golub- Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl

drukuj (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub - Dobrzyń- GGR.6220.12.5.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2023-10-10
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-10-10 08:47

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB_DOBRZYŃ- TI.6733.3.9.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 28.09.2023r.

TI.6733.3.9.2023

                                                                  OBWIESZCZENIE
                                                        WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. póz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., póz. 775 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 28.09.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójtó Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28.09.2023 r. znak TI.6733.9.2023, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych - kablowych nn, przebiegających po częściach działek ewidencyjnych nr: 31/3-droga powiatowa, 86-droga wojewódzka, 128/4, 129/3-droga gminna, 133/1-droga powiatowa, 114/1, 273/1 i 273/2, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - na działkach ewidencyjnych nr: 114/1, 273/1 i 273/2, na gruntach miejscowości Sokoligóra, obręb 0018 Sokoligóra, gmina Golub - Dobrzyń.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń 
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

 

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
                                                                                                                                                                  Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB_DOBRZYŃ- TI.6733.3.9.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-10-03
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-10-03 14:34

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- GGR.6220.12.1.2023

Golub - Dobrzyń, 2023-09-19

GGR. 6220.12.1.2023

                                                               Obwieszczenie
                                                     Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 13.09.2023 r. (data wpływu: 15.09.2023 r.) złożony przez: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia".
Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Golub - Dobrzyń wystąpił do organów uzgadniających o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 33, ust. l, pkt 7 w/w ustawy można zapoznać się z wnioskiem dotyczącym planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój nr 2, tel. (0-56) 683 54 00 - 03 w godzinach 7:30-15:30.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj.jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                                                                 Marek Ryłowicz


Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Golub - Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- GGR.6220.12.1.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2023-09-19
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-09-19 13:33

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB_DOBRZYŃ- TI.6733.3.7.2023

TI.6733.3.7.2023 

                                                                                                                          Golub-Dobrzyń, dnia 22.08.2023r.
                                                                       

 OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., póz. 775 zpóźn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 22.08.2023r. została wydana decyzja nr 2/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22.08.2023 r. znak TI.6733.7.2023, dla inwestycji polegającej na zmianie ostatecznej decyzji nr 1/2022 z dnia 03.10.2022 r. znak TI.6733.7.2022, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB0901A, na działce ewidencyjnej nr 316, na gruntach wsi Ostrowite, obręb 0011 lOstrowite, gmina Golub-Dobrzyń.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                     

 Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
                                                                                                                                                                 Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB_DOBRZYŃ- TI.6733.3.7.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-08-29 14:07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB_DOBRZYŃ- GGR.6220.11.6.2023

GGR.6220.11.6.2023
                                                                                                                                                     

Golub-Dobrzyń, 29.08.2023
                                                                             

 Obwieszczenie
         Wójta Gminy Golub-Dobrzyń


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.póz. 1029 z późn. zm). Urząd Gminy w Golubi-Dobrzyniu informuje, że na wniosek z dnia 31.07.2023 r. (data wpływu: 02.08.2023 r.) złożony przez: Krzysztof Bejger,             ul. Brzozowa 47, 87-400 Golub-Dobrzyń prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce ewidencyjnej nr 175 obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawskopomorskie".
W toku postępowania tut. Organ 29 sierpnia 2023 roku wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie zawieszając postępowanie do czasu
uzyskania raportu.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie organu Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, II piętro, pokój nr 2. Uwagi i wnioski składać można w siedzibie Organu w godzinach urzędowania 7.30-15.30 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
W myśl art. 74 ust 3a z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ( Dz. U. z 2022 r., póz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania         w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10,
stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach    i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie informacji publicznej.
                                                                                                                                                                 

  Wójt Gminy
                                                                                                                                                                 Marek Ryłowicz

 

Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Golub - Dobrzyń: www.uggolyb-dobrzyn.pl

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB_DOBRZYŃ- GGR.6220.11.6.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-08-29 13:52

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- TI.6733.3.8.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 25.08.2023r.

TI.6733.3.8.2023

                                                                                   OBWIESZCZENIE
                                                                         WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503       z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., póz. 775 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 25.08.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25.08.2023 r. znak TI.6733.8.2023,        dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, obejmującej istniejącą salę lekcyjną z zapleczem sanitarno-technicznym na żłobek, na działce ewidencyjnej m- 70/2 w miejscowości Gałczewo, obręb 0004 Gałczewko, gmina Golub -Dobrzyń.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
                                                                                                                                                      Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- TI.6733.3.8.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-08-25 13:19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- TI.6733.3.6.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 04.08.2023r.

TI.6733.3.6.2023

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., póz. 775 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 04.08.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 04.08.2023 r. znak TI.6733.6.2023, dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV, budowie kablowej sieci średniego napięcia SN-15 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie kablowej sieci niskiego napięcia nN 0,4 kV z szafką / szafkami pomiarowymi, na działkach ewidencyjnych nr: 51/3- droga, 285, 286, 287-droga, 31/2-droga i 54/20, na gruntach wsi Ruziec, obręb 0012 Paliwodzizna, gmina Golub-Dobrzyń.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ- TI.6733.3.6.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-08-11
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-08-11 09:31

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.11.1.2023

Golub – Dobrzyń, 2023-08-04


GGR. 6220.11.1.2023


Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub – Dobrzyń


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) 
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 31.07.2023 r. (data wpływu: 02.08.2023 r.) złożony przez: Krzysztof Bejger, ul. Brzozowa 47, 87-400 Golub-Dobrzyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce ewidencyjnej nr 175, obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński , województwo kujawsko-pomorskie”.
Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Golub – Dobrzyń wystąpił do organów uzgadniających o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 33, ust. 1, pkt 7 w/w ustawy można zapoznać się z wnioskiem dotyczącym planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój nr 2, tel.  (0-56) 683 54 00 - 03 w godzinach 730 - 1530.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Wójt Gminy
Marek Ryłowicz

Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Golub – Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl

 

drukuj (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.11.1.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2023-08-04
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-08-04 13:29
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-04 13:29

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - GGR. 6220.10.11.2023

Golub – Dobrzyń, 2023-08-03

GGR. 6220.10.11.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń zawiadamia

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego pn „System irygacji i retencji wody w Gospodarstwie Sokołowo- PHPRŁ Sp. z o.o.”.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - GGR. 6220.10.11.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2023-08-03
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-08-03 14:28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń  – zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr LXVIII.409.2023 Rady Gminy   Golub-Dobrzyń  z dnia 31 lipca 2023r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy domowej , zwraca się z prośbą do organizacji pozarządowych, mających  siedzibę w gminie Golub-Dobrzyń oraz określone  zadania  statutowe obejmujące przeciwdziałanie przemocy domowej do zgłoszenia kandydatów do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Golub-Dobrzyń .

Zadania zespołu interdyscyplinarnego określa art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 535).

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w formie mailowej na adres gops@uggolub-dobrzyn.pl

 

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
  data wytworzenia: 2023-08-02
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-08-02 11:07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.5.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 11.07.2023r.


TI.6733.3.5.2023


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., póz. 775 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 11 .07.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11.07.2023 r. znak TI.6733.5.2023, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV, budowie linii kablowej SN-15 kV i słupowej stacji
transformatorowej SN/nN oraz budowie przyłącza kablowego nN z szafką pomiarową, na działkach ewidencyjnych nr: 139/1, 5173/1, 151/1-droga gminna, 151/2-drogapowiatowa, 157/1, 157/2, 201, 203-droga gminna, 208/1-droga powiatowa, 208/2-droga gminna oraz 121-
droga gminna, 125/3 i 125/6, na gruntach wsi Słuchaj, obręb 0016 Skępsk, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.5.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-07-17
 • opublikował: Weronika Świtalska
  data publikacji: 2023-07-17 12:48

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy GoIub-Dobrzyń oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Golub-Dobrzyń, dnia 22 czerwca 2023 r.


WÓJT GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ


OBWIESZCZENIE


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy GoIub-Dobrzyń oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu
Na podstawie art. 11 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. póz. 977) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. póz. 1094) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń, na podstawie uchwały nr LXV.392.2023 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia zmiany Studium. Wnioski należy składać pod adresem Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, w terminie do dnia 17 lipca 2023 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt studium w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r.póz. 57):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazv^Ora^ adres zamieszkania albo
siedziby. Wniosek powinien również zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

drukuj (OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy GoIub-Dobrzyń oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-06-22 11:56
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-05 11:58

III nieograniczony przetarg ustny

drukuj (III nieograniczony przetarg ustny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-06-28 08:14

Ogłoszenie GGR

Golub – Dobrzyń, 2023-06-26

GGR. 6220.7.8.2023

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń zawiadamia

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce 399/1 i 399/2 obręb Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

Marek Ryłowicz

drukuj (Ogłoszenie GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-06-27 09:01

Ogłoszenie przetargu - GGR

Golub – Dobrzyń, 2023-06-26

GGR.6840.2.1.2023

 

WÓJT GMINY GOLUB – DOBRZYŃ
OGŁASZA
II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Golub – Dobrzyń

 

1.    Położenie oznaczenie i opis nieruchomości:


1). Nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Golub – Dobrzyń, położona we Wrockach, oznaczona nr geodezyjnym 512/1, o powierzchni 18821 m2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00019036/5.

W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona symbolem RIVb, RVI - rola.

 

2). Nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Golub – Dobrzyń, położona we Wrockach, oznaczona nr geodezyjnym 512/3, o powierzchni 22843 m2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00019036/5.

W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona symbolem RIVb, RVI - rola.

 

3). Nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Golub – Dobrzyń, położona we Wrockach, oznaczona nr geodezyjnym 512/5, o powierzchni 6301 m2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00019036/5.

W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona symbolem RIVb, RVI - rola.

 

Działki położone na terenie Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w miejscowości Wrocki. Od północnego zachodu przyległe do drogi krajowej nr 15 relacji Toruń – Olsztyn, w odległości około 16 km od Brodnicy, 20 km od Kowalewa Pomorskiego.

W latach 2018 – 2022 Gmina Golub – Dobrzyń uzbroiła i dostosowała teren parku przemysłowo – technologicznego w ramach środków unijnych w dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 co skutkuje koniecznością zbycia nieruchomości wyłącznie podmiotom, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP

Z uwagi na powyższe przetarg skierowany jest wyłącznie do podmiotów, które: posiadają status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dla terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa przeznaczenie terenu, rodzaj i warunki zabudowy oraz umożliwia natychmiastową realizację inwestycji. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

2.    Przeznaczenie nieruchomości:


Działki położone na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (przyjętym Uchwalą Nr XI.77.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 5025), przeznaczone są na cele zabudowy produkcyjnej, usługowej oraz składów i magazynów.

 

3.    Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

4.    Termin zagospodarowania: 5 lat od dnia zakupu, tj. przeniesienia własności w drodze aktu notarialnego.


5.    Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Gminie Golub – Dobrzyń przysługuje prawo odkupu nieruchomości za cenę jej zbycia (bez zwrotu wartości poczynionych nakładów, na koszt zobowiązanego z tytułu prawa odkupu), obowiązujące przez okres pięciu lat od daty zawarcia umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości, które podlegać będzie ujawnieniu w księdze wieczystej, w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości określonego w pkt. 4.


6.    Forma zbycia:  sprzedaż

7.    Tryb zbycia:  przetarg pisemny ograniczony do podmiotów, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP.

W latach 2018 – 2022 Gmina Golub – Dobrzyń uzbroiła i dostosowała teren parku przemysłowo – technologicznego w ramach środków unijnych w dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 co skutkuje koniecznością zbycia nieruchomości wyłącznie podmiotom, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP

Z uwagi na powyższe przetarg skierowany jest do podmiotów, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.


8.    Cena wywoławcza:

 

Pierwszy przetarg odbył się 26 maja 2023 roku. Zakończony wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. Wobec powyższego w II przetargu ceny wywoławcze nieruchomości zostały obniżone. Dla działek 512/1 i 512/3 o 10 % i dla działki 512/5 o 5 %.

 

1) Działka 512/1 – cena wywoławcza 1.080.000,00 netto (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy, 00/100 netto).

2) Działka 512/3 – cena wywoławcza 1.650.000,00 netto (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy, 00/100 netto).

3) Działka 512/5 – cena wywoławcza 480.000.00 netto (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy, 00/100 netto).

 

9.     Postąpienie


Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


10. Warunki zawarcia umowy o sprzedaż nieruchomości:


Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, przed ustalonym przez Wójta Gminy Golub – Dobrzyń terminem zawarcia umowy sprzedaży gruntu, nie później jednak, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Golub – Dobrzyń 
PKO Golub – Dobrzyń nr  62 1020 5024 0000 1002 0010 1139.

11. Pisemne oferty

 

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Golubiu - Dobrzyniu przy ulicy Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, bądź przesyłką pocztową lub kurierską  na adres Urzędu Gminy, w terminie do dnia 04.09.2023 r. do godz. 1200, z dopiskiem na kopercie:

Oferta na udział w II przetargu pisemnym ograniczonym pn. „Wrocki działka nr ………..– nie otwierać przed terminem przetargu otwarcia ofert".

12. Pisemna oferta powinna zawierać :

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń;

4) oświadczenie, że zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń i uwag,

5) oświadczenie o posiadaniu status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
6) oferowaną cenę netto i sposób jej zapłaty;

7) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.).


13. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 07.09.2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, sala posiedzeń numer 1.


14. Wadium

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

1) Działka 512/1 – wadium 108.000,00 (słownie: sto osiem tysięcy sto, 00/100).

2) Działka 512/3 – wadium 165.000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy, 00/100).

3) Działka  512/5  wadium 48.000.00 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy, 00/100).

jest  płatne w pieniądzu na konto  Gminy nr 47 1020 5024 0000 1602 0010 1600, w terminie do dnia 04.09.2023 r.  do godz. 2400.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć   „wadium Wrocki działka nr ……..”.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Gminy Golub – Dobrzyń.

UWAGI:
1)    Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.
2)    Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
3)    Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4)    Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. opłaty  sądowej i notarialnej.
5)    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 3), nie przysługuje jej roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.   
6)    W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.
7)    Wójt Gminy Golub - Dobrzyń zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.    Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyn odwołania przetargu.
8)    Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. Warunki udziału w przetargu:
1.    Uczestnik przetargu składa:
1)    oświadczenie, że zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń i uwag,
2)    oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

2.    W przetargu mogą  brać podmioty, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
•    wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia
•    przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:
–  dowód tożsamości; właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje  do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia  nieruchomości, w formie aktu notarialnego; oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest mu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki, w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut,
–  numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu),
•    cudzoziemiec, obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości.

16. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:         cena - 100 %


17. Szczegółowe informacje o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 566835400 – 03 oraz w godzinach pracy Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub - Dobrzyń, pokój numer 2.

18. Wójt Gminy Golub – Dobrzyń zaprasza do udziału w przetargu i złożenia oferty.

                         

Tereny Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach są przeznaczone pod działalność przedsiębiorstw z sektora MŚP. Do inwestowania na terenie Parku szczególnie zachęcamy firmy, których działania wpisują się w obszary regionalnej strategii integracyjnych specjalizacji, wskazanych w dokumencie „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

 

drukuj (Ogłoszenie przetargu - GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-06-27 09:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR.6220.10.6.2022

Golub – Dobrzyń, 2023-06-19

GGR.6220.10.6.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 755 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), Wójt Gminy Golub – Dobrzyń.

zawiadamia Strony

- o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO.4220.1024.2022.AJ8z dnia 15 czerwca 2023 r. (data wpływu 15.06.2023 r.), w której instytucja wyraża zdanie, iż przedsięwzięcie polegające na „Systemie irygacji i retencji wody w Gospodarstwie Sokołowo- PHPRŁ Sp. z o.o.” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń przy ul. Plac 1000 – lecia 25, pok. 2 w godzinach pracy Urzędu tj.  7.30-15.30.                                                                                                              

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

                                                                                                                                                                                                                        Marek Ryłowicz

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR.6220.10.6.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
  data wytworzenia: 2023-06-19
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-06-19 11:40
 • zmodyfikował: Szymon Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-19 11:43

Obwieszczenia Wójta GGR.6620.10.2022

Golub – Dobrzyń, 2023-06-19

GGR. 6220.10.7.2022

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów

i materiałów przed wydaniem decyzji


o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Systemie irygacji i retencji wody w Gospodarstwie Sokołowo-PHPRŁ Sp. z o.o. ” z wniosku z dnia 20.09.2022 r. (data wpływu: 21.09.2022 r.) złożonego przez: Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo Rolno-Łowieckie Sp. z o.o. W Sokołowie, Sokołowo 1 c, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom przez zamieszczenie w BIP Gminy Golub – Dobrzyń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń oraz Radomin.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

Marek Ryłowicz

drukuj (Obwieszczenia Wójta GGR.6620.10.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-06-19 11:38

Golub – Dobrzyń, 2023-06-09 GGR. 6220.4.8.2023 Zawiadomienie - Obwieszczenie

drukuj (Golub – Dobrzyń, 2023-06-09 GGR. 6220.4.8.2023 Zawiadomienie - Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-06-12 14:15

2023-06-12 GGR.6220.7.5.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

drukuj (2023-06-12 GGR.6220.7.5.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-06-12 14:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Basa
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-06-12 14:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR)

Metryka

 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-05-24 13:35

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28.04.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

drukuj (OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28.04.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-04-28 13:05

Wykaz gruntów do dzierżawy

drukuj (Wykaz gruntów do dzierżawy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-04-13 12:17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN - TI.6733.3.4.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 31.03.2023r.

TI.6733.3.4.2023


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 30.03.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30.03.2023 r. znak TI.6733.4.2023, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ŻUK Ekolog - instalacji elektrowni słonecznej o mocy do 511,06 kW, wraz
z kontenerową stacją transformatorową, przyłączem energetycznym i innymi niezbędnymi do funkcjonowania instalacji obiektami i urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną, z możliwością rozbudowy tej instalacji, na terenie części działki ewidencyjnej nr 201/3, na
gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN - TI.6733.3.4.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-04-07
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-04-07 10:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  • opublikował: Szymon Jankowski
   data publikacji: 2023-03-31 08:34

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-03-31 08:33

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.3.2023

TI.6733.3.3.2023


Golub-Dobrzyń, dnia 07.03.2023r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 07.03.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 07.03.2023 r. znak TI.6733.3.2023, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej - kablowej nN - do lkV, przebiegającej po części działki ewidencyjnej nr 260/2 - stanowiącej drogę gminną, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na gruntach miejscowości Kujawa, obręb 0006 Kujawa, gmina Golub - Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.3.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-14 11:26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.4.2023

TI.6733.3.4.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 22.02.2023r.


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.)
zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Zakładu Gospodarczego EKOLOG sp. z o.o. z siedzibą Białkowo 51, 87-400 Golub-Dobrzyń, adres do korespondencji ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
budowie farmy fotowoltaicznej ŻUK Ekolog - instalacji elektrowni słonecznej o mocy do 511,06 kW, wraz z kontenerową stacją transformatorową, przyłączem energetycznym i iimymi niezbędnymi do funkcjonowania instalacji obiektami i urządzeniami oraz
infrastrukturą techniczną, z możliwością rozbudowy tej instalacji, na terenie części działki ewidencyjnej nr 201/3, na gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.4.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-02-27
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-02-27 10:55

obwieszczenie opinia RDOŚ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-02-13 14:15

Obwieszczenie Wójta przed decyzją

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-02-13 14:14

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-02-08 08:05

Wszzęcie postepowania na budowę fotowoltaiki Ostrowite

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-01-26 12:33

Wszczęcie postepowania na budowę fotowoltaiki Macikowo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-01-26 12:32

Zawiadomienie o zapoznaniu się i wypowiedzeniu co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-01-24 10:54

Zawiadomienie – Obwieszczenie WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ - GGR.6220.2.11.1.2021

Golub – Dobrzyń, 2022-12-30

GGR.6220.2.11.1.2021

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie
WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ
z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  

 

Budowie Instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 139, 140/1, położonych w obrębie Wrocki”.

 

na rzecz:

Inwestora: Polska Agencja Energetyczna, ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn.

  

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości bezpośrednio stronom, przez zamieszczenie w BIP Gminy Golub – Dobrzyń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów opiniujących, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2022-12-30
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-12-30 09:34
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-03 09:35

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2022 póz. 2082 ze zm.) Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza jn.:

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.11.6.1.2022

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), informuje się strony o wydaniu na wniosek strony Postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW realizowanych w granicach działki o nr ew.: 28/2, obręb 0016 Skępsk (woj. kujawsko-pomorskie, gmina Golub – Dobrzyń) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) 
  
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  

„Budowie drogi gminnej w miejscowości Zaręba i Sokołowo”

na rzecz: Gminy Golub – Dobrzyń, z siedzibą Plac 1000-lecia 25, 87 – 400 Golub - Dobrzyń

Zawiadomienie przed decyzją GGR

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-12-15 14:28

zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-12-02 13:02

zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-12-02 13:00

Przetarg nieograniczony ustny - GGR

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-11-15 14:39

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - GGR

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-11-07 12:32

Ogłoszenie przetargu - GGR

drukuj (Ogłoszenie przetargu - GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-10-31 10:31

Ogłoszenie o przetargu GGR.6840.8.1.2022

drukuj (Ogłoszenie o przetargu GGR.6840.8.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-10-31 10:28

GGR. 6220.10.1.2022 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA

drukuj (GGR. 6220.10.1.2022 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-29 08:17

Golub – Dobrzyń, 2022-09-23 GGR.6220.15.13.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

drukuj (Golub – Dobrzyń, 2022-09-23 GGR.6220.15.13.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-23 09:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.13.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 03.11.2022r

TI.6733.3.13.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 03.11.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 03.11.2022 r. znak TI.6733.13.2022, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV, budowie linii kablowej SN-15 kV i słupowej stacji
transformatorowej SN/nN oraz budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, na działkach ewidencyjnych nr: 109/1, 74/1, 74/2, 73, 71/1, 71/2, 69-droga gminna, 78-droga powiatowa i 67/2, na gruntach wsi Pusta Dąbrówka, obręb 0013 Pusta Dąbrówka, Gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.13.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-11-08 12:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.12.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 14.10.2022r.

TI.6733.3.12.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 12.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12.10.2022 r. znak TI.6733.12.2022, dla inwestycji polegającej na przebudowie gmiimej sieci wodociągowej poprzez wykonanie sieciowej pompowni wody Białkowo - świetlica, na
działkach ewidencyjnych nr 300/13 i 300/9, na gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.12.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-20 12:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.11.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 14.10.2022r.

TI.6733.3.11.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust.l ustawy z dma 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn, zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. Kodeks postępowania admimstracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 12.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12.10.2022 r. znak TI.6733.11.2022, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB1701A, na działce ewidencyjnej nr 178/2, na gruntach
wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1eeia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.11.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-18
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-18 14:24
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-19 11:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.10.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 14.10.2022r.

TI.6733.3.10.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzemiym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 11.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11.10.2022 r. znak TI.6733.10.2022, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr:
267/1, 268/1, 251-droga gminna, 273/13- droga wewnętrzna, 273/14, 273/15, 273/16 i 273/17, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych nr.: 273/14, 273/15, 273/16 i 273/17, na gruntach miejscowości Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub - Dobrzyń
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzeimej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.10.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-17
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-17 14:22

Obiewszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.9.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 14.10.2022r.

TI.6733.3.9.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 10.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 10.10.2022 r. znak TI.6733.9.2022, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV oraz budowie linii
kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na działkach ewidencyjnych nr: 78/8, 79/7, 79/8, 79/4, 81/8, 83-droga, 81/6, 82/1, 82/4, 82/3, 88, 90/1-droga, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 92, 95/9, 95/8, 95/3, 95/5 i 56/1, na gmntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obiewszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.9.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-17
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-17 14:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.11.1.2022

Golub – Dobrzyń, 2022-10-13

GGR. 6220.11.1.2022

Obwieszczenie

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 05 października 2022 r. (data wpływu: 10.10.2022 r.) złożony przez MQ Energy Sp. z o.o., ul. Bukowa 24, 43 – 100 Tychy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW realizowanych w granicach działki o nr ew.: 28/2, obręb 0016 Skępsk (woj. kujawsko-pomorskie, gmina Golub – Dobrzyń) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”. Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Golub – Dobrzyń wystąpił do organów uzgadniających o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 33, ust. 1, pkt 7 w/w ustawy można zapoznać się z wnioskiem dotyczącym planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój nr 2, tel.  (0-56) 683 54 00 - 03 w godzinach 730 - 1530.

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Golub – Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl

 

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.11.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2022-10-13
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-13 14:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.4.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 08.09.2022r.

TI.6733.3.4.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 08.09.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 08.09.2022 r. znak TI.6733.4.2022, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr:
309/5, 309/6, 310- droga wewnętrzna, 311/3- poszerzenie drogi wewnętrznej, 3 11/4, 311/5i 311/6, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych nr.: 309/6, 3 11/4, 311/5i
311/6, na gruntach miejscowości Lisewo, obręb Lisewo, obręb 0007 Lisewo, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.4.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-09
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-09 15:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.3.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 05.08.2022r.

TI.6733.3.3.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)

Zawiadamiam
że w dniu 05.08.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 05.08.2022 r. znak TI.6733.3.2022, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN i słupowej stacji
transformatorowej SN/nN, na działkach ewidencyjnych nr: 126/1, 126/5, 128-droga powiatowa, 36-droga wojewódzka, 314/1-droga gminna i 315, na gruntach wsi Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń. Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.3.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-08 10:34
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 10:43

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.5.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 02.09.2022r.

TI.6733.4.5.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedno lity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr: 309/5, 309/6, 310- droga wewnętrzna, 311/3- poszerzenie drogi wewnętrznej, 3 11/4, 311/5i 311/6, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną
planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych nr.: 309/6, 311/4, 311/5i 311/6, na gruntach miejscowości Lisewo, obręb Lisewo, obręb 0007 Lisewo, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 29.07.2022r. znak: WST.612.1.331.2022.WD.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w
terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.5.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-05
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-05 14:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Golub-Dobrzyń oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów

Golub-Dobrzyń, dnia 25 sierpnia 2022 r.

WÓJT GMINY

GOLUB-DOBRZYŃ

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Golub-Dobrzyń oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń:

 • uchwały nr XLI.266.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na terenie gminy Golub-Dobrzyń położonych w miejscowościach: Gajewo, Paliwodzizna, Skępsk, Podzamek Golubski, Ostrowite,
 • uchwały nr XLI.268.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Podzamek Golubski

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. dokumentów. Wnioski należy składać pod adresem: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do dnia 19 września 2022 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekty planów miejscowych w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.):

1)    opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien również zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Golub-Dobrzyń oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-08-25 10:56
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 10:56

Do pobrania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
   data wytworzenia: 2022-08-25
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-08-25 10:57

drukuj (Do pobrania)

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-08-25 10:57

Obwieszczenie NR 1.2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Sokoligóra

drukuj (Obwieszczenie NR 1.2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Sokoligóra)

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.4.5.2022

Golub – Dobrzyń, 2022-07-22

GGR. 6220.4.5.2022

Obwieszczenie

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.1.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 20.07.2022r.


TI.6733.3.1.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 20.07.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20.07.2022 r. znak TI.6733.1.2022, dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku (segmentu) biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz z konieczną przebudową części tej szkoły i z wykonaniem nowego wejścia do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach ewidencyjnych nr 54/5 i 54/6 – stanowiących teren szkoły, na gruntach wsi Nowogród, obręb 0009 Nowogród, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-07-20 14:40

Ogłoszenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 30.06.2022 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 30.06.2022 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm./, art. 25 ust. 1, art. 35, ust. 1 , 1b i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ oraz w wykonaniu uchwał Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XXXII.283.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami – podaje się do publicznej wiadomości:

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.5.5.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.3.2022

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491, 2052 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
zawiadamia się,

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.2.2022

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491, 2052 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
zawiadamia się,

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.7.1.2022

GGR. 6220.7.1.2022
Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub – Dobrzyń
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.6.1.2022

GGR. 6220.6.1.2022
Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub – Dobrzyń
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek - GGR.6840.1.1.2022

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLIV.296.2022 z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o g ł a s z a, ż e w dniu 21.07.2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w Sali posiedzeń nr 1, ul. Plac 1000-lecia 25, odbędzie się nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

Zawiadomienie – Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu - GGR. 6220.14.21.2019

drukuj (Zawiadomienie – Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu - GGR. 6220.14.21.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-02-09 10:29

Podstawowa kwota dotacji na rok 2022

drukuj (Podstawowa kwota dotacji na rok 2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wyżykowska
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Patryk Skorski
  data publikacji: 2022-02-07 08:41

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - GGR. 6220.14.15.2019

drukuj (Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - GGR. 6220.14.15.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2022-01-17
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-01-17 12:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.10.9.2021

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.10.9.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2022-01-11
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-01-11 13:06

Obwieszczenia

drukuj (Obwieszczenia)

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2020-10-15 13:22
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-11 10:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 04.02.2021 GGR.6220.35.7.1.2021

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 04.02.2021 GGR.6220.35.7.1.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-02-04 14:57
 • zmodyfikował: Szymon Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-04 15:14

Zawiadomienie – Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania GGR. 6220.14.23.2019

drukuj (Zawiadomienie – Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania GGR. 6220.14.23.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-03-04 14:40

Obwieszczenie GGR. 6220.35.8.2021

drukuj (Obwieszczenie GGR. 6220.35.8.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-03-18 12:01

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

drukuj (Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-04-20 08:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.2.1.2022

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.2.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-04-20 08:07

GGR - Obwieszczenie przed decyzja

drukuj (GGR - Obwieszczenie przed decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-05-17 10:25

GGR - Obwieszczenie II

 • Metryka

  • opublikował: Szymon Jankowski
   data publikacji: 2022-05-27 09:11

drukuj (GGR - Obwieszczenie II)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-05-27 09:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.4.1.2022

 • Metryka

  • opublikował: Szymon Jankowski
   data publikacji: 2022-06-08 13:31

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.4.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-06-08 13:30

Zawiadomienie GGR

drukuj (Zawiadomienie GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-05-11 14:05

GGR.6840.1.1.2022 - Ogłoszenie przetargu

drukuj (GGR.6840.1.1.2022 - Ogłoszenie przetargu)

Metryka

 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-06-06 13:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR.6220.35.7.2021

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR.6220.35.7.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-01-18 09:30

GGR- WYKAZ

drukuj (GGR- WYKAZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-06-28 11:02

GGR. 6220.6.5.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

drukuj (GGR. 6220.6.5.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-07-08 15:05

GGR - Zawiadomienie – Obwieszczenie WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ z dnia 13 lipca 2022 r.

drukuj (GGR - Zawiadomienie – Obwieszczenie WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ z dnia 13 lipca 2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-07-13 14:03
 • zmodyfikował: Szymon Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 14:05

GGR.6220.4.6.1.2022

drukuj (GGR.6220.4.6.1.2022)

Metryka

 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-08-16 10:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  • opublikował: Szymon Jankowski
   data publikacji: 2022-08-30 14:28

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-08-30 14:27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.2.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 01.08.2022r.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 01.08.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 01.08.2022 r. znak TI.6733.2.2022, dla inwestycji polegającej na wymianie odcinka istniejącego kabla nn oraz na budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr: 372-droga gminna, 263/1, 262/1, 262/2, 262/3, 262/5, 262/6, 262/7-droga wewnętrzna, 262/8 i 262/9, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych nr.: 262/1, 262/2, 262/3, 262/5, 262/6, 262/8 i 262/9, na gruntach miejscowości Handlowy Młyn, obręb 0007 Lisewo, gmina Golub - Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.2.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-08-01
 • opublikował: Aleksandra Jasieniecka
  data publikacji: 2022-08-04 13:24
 • zmodyfikował: Aleksandra Jasieniecka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-04 13:24

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 15.09.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta golubsko-dobrzyński
  • opublikował: Szymon Jankowski
   data publikacji: 2022-09-15 09:20

drukuj (OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 15.09.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta golubsko-dobrzyński
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-15 09:20

Wykaz - GGR

drukuj (Wykaz - GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-15 14:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-20 08:45

GGR.6220.8.6.1.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

drukuj (GGR.6220.8.6.1.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-20 14:13

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-01-31 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19776
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-02 07:49:14