Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR

Metryka

 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-05-24 13:35

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28.04.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-04-28 13:05

Wykaz gruntów do dzierżawy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-04-13 12:17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN - TI.6733.3.4.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 31.03.2023r.

TI.6733.3.4.2023


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 30.03.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30.03.2023 r. znak TI.6733.4.2023, dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ŻUK Ekolog - instalacji elektrowni słonecznej o mocy do 511,06 kW, wraz
z kontenerową stacją transformatorową, przyłączem energetycznym i innymi niezbędnymi do funkcjonowania instalacji obiektami i urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną, z możliwością rozbudowy tej instalacji, na terenie części działki ewidencyjnej nr 201/3, na
gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN - TI.6733.3.4.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-04-07
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-04-07 10:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  • opublikował: Szymon Jankowski
   data publikacji: 2023-03-31 08:34

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-03-31 08:33

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.3.2023

TI.6733.3.3.2023


Golub-Dobrzyń, dnia 07.03.2023r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 07.03.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 07.03.2023 r. znak TI.6733.3.2023, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej - kablowej nN - do lkV, przebiegającej po części działki ewidencyjnej nr 260/2 - stanowiącej drogę gminną, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na gruntach miejscowości Kujawa, obręb 0006 Kujawa, gmina Golub - Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.3.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-14 11:26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.4.2023

TI.6733.3.4.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 22.02.2023r.


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.IO § l i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.)
zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Zakładu Gospodarczego EKOLOG sp. z o.o. z siedzibą Białkowo 51, 87-400 Golub-Dobrzyń, adres do korespondencji ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
budowie farmy fotowoltaicznej ŻUK Ekolog - instalacji elektrowni słonecznej o mocy do 511,06 kW, wraz z kontenerową stacją transformatorową, przyłączem energetycznym i iimymi niezbędnymi do funkcjonowania instalacji obiektami i urządzeniami oraz
infrastrukturą techniczną, z możliwością rozbudowy tej instalacji, na terenie części działki ewidencyjnej nr 201/3, na gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.4.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2023-02-27
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-02-27 10:55

obwieszczenie opinia RDOŚ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-02-13 14:15

Obwieszczenie Wójta przed decyzją

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-02-13 14:14

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-02-08 08:05

Wszzęcie postepowania na budowę fotowoltaiki Ostrowite

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-01-26 12:33

Wszczęcie postepowania na budowę fotowoltaiki Macikowo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-01-26 12:32

Zawiadomienie o zapoznaniu się i wypowiedzeniu co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-01-24 10:54

Zawiadomienie – Obwieszczenie WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ - GGR.6220.2.11.1.2021

Golub – Dobrzyń, 2022-12-30

GGR.6220.2.11.1.2021

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie
WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ
z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  

 

Budowie Instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 139, 140/1, położonych w obrębie Wrocki”.

 

na rzecz:

Inwestora: Polska Agencja Energetyczna, ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn.

  

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości bezpośrednio stronom, przez zamieszczenie w BIP Gminy Golub – Dobrzyń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów opiniujących, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2022-12-30
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-12-30 09:34
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-03 09:35

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2022 póz. 2082 ze zm.) Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza jn.:

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.11.6.1.2022

Na podstawie art. 10 § 1 oraz 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), informuje się strony o wydaniu na wniosek strony Postanowienia o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW realizowanych w granicach działki o nr ew.: 28/2, obręb 0016 Skępsk (woj. kujawsko-pomorskie, gmina Golub – Dobrzyń) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) 
  
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  

„Budowie drogi gminnej w miejscowości Zaręba i Sokołowo”

na rzecz: Gminy Golub – Dobrzyń, z siedzibą Plac 1000-lecia 25, 87 – 400 Golub - Dobrzyń

Zawiadomienie przed decyzją GGR

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-12-15 14:28

zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-12-02 13:02

zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-12-02 13:00

Przetarg nieograniczony ustny - GGR

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-11-15 14:39

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - GGR

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-11-07 12:32

Ogłoszenie przetargu - GGR

drukuj (Ogłoszenie przetargu - GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-10-31 10:31

Ogłoszenie o przetargu GGR.6840.8.1.2022

drukuj (Ogłoszenie o przetargu GGR.6840.8.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-10-31 10:28

GGR. 6220.10.1.2022 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA

drukuj (GGR. 6220.10.1.2022 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-29 08:17

Golub – Dobrzyń, 2022-09-23 GGR.6220.15.13.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

drukuj (Golub – Dobrzyń, 2022-09-23 GGR.6220.15.13.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-23 09:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.13.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 03.11.2022r

TI.6733.3.13.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 03.11.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 03.11.2022 r. znak TI.6733.13.2022, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV, budowie linii kablowej SN-15 kV i słupowej stacji
transformatorowej SN/nN oraz budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, na działkach ewidencyjnych nr: 109/1, 74/1, 74/2, 73, 71/1, 71/2, 69-droga gminna, 78-droga powiatowa i 67/2, na gruntach wsi Pusta Dąbrówka, obręb 0013 Pusta Dąbrówka, Gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.13.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-11-08 12:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.12.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 14.10.2022r.

TI.6733.3.12.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 12.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12.10.2022 r. znak TI.6733.12.2022, dla inwestycji polegającej na przebudowie gmiimej sieci wodociągowej poprzez wykonanie sieciowej pompowni wody Białkowo - świetlica, na
działkach ewidencyjnych nr 300/13 i 300/9, na gruntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.12.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-20
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-20 12:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.11.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 14.10.2022r.

TI.6733.3.11.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust.l ustawy z dma 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn, zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. Kodeks postępowania admimstracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 12.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12.10.2022 r. znak TI.6733.11.2022, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB1701A, na działce ewidencyjnej nr 178/2, na gruntach
wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1eeia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.11.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-18
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-18 14:24
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-19 11:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.10.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 14.10.2022r.

TI.6733.3.10.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzemiym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 11.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11.10.2022 r. znak TI.6733.10.2022, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr:
267/1, 268/1, 251-droga gminna, 273/13- droga wewnętrzna, 273/14, 273/15, 273/16 i 273/17, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych nr.: 273/14, 273/15, 273/16 i 273/17, na gruntach miejscowości Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub - Dobrzyń
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzeimej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.10.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-17
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-17 14:22

Obiewszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.9.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 14.10.2022r.

TI.6733.3.9.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 10.10.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 10.10.2022 r. znak TI.6733.9.2022, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV oraz budowie linii
kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na działkach ewidencyjnych nr: 78/8, 79/7, 79/8, 79/4, 81/8, 83-droga, 81/6, 82/1, 82/4, 82/3, 88, 90/1-droga, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 92, 95/9, 95/8, 95/3, 95/5 i 56/1, na gmntach wsi Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obiewszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.9.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-10-17
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-17 14:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.11.1.2022

Golub – Dobrzyń, 2022-10-13

GGR. 6220.11.1.2022

Obwieszczenie

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 05 października 2022 r. (data wpływu: 10.10.2022 r.) złożony przez MQ Energy Sp. z o.o., ul. Bukowa 24, 43 – 100 Tychy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW realizowanych w granicach działki o nr ew.: 28/2, obręb 0016 Skępsk (woj. kujawsko-pomorskie, gmina Golub – Dobrzyń) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”. Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Golub – Dobrzyń wystąpił do organów uzgadniających o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 33, ust. 1, pkt 7 w/w ustawy można zapoznać się z wnioskiem dotyczącym planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój nr 2, tel.  (0-56) 683 54 00 - 03 w godzinach 730 - 1530.

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Golub – Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl

 

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.11.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2022-10-13
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-10-13 14:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.4.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 08.09.2022r.

TI.6733.3.4.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 08.09.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 08.09.2022 r. znak TI.6733.4.2022, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr:
309/5, 309/6, 310- droga wewnętrzna, 311/3- poszerzenie drogi wewnętrznej, 3 11/4, 311/5i 311/6, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych nr.: 309/6, 3 11/4, 311/5i
311/6, na gruntach miejscowości Lisewo, obręb Lisewo, obręb 0007 Lisewo, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.4.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-09
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-09 15:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.3.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 05.08.2022r.

TI.6733.3.3.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., póz. 735 zpóźn. zm.)

Zawiadamiam
że w dniu 05.08.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 05.08.2022 r. znak TI.6733.3.2022, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN i słupowej stacji
transformatorowej SN/nN, na działkach ewidencyjnych nr: 126/1, 126/5, 128-droga powiatowa, 36-droga wojewódzka, 314/1-droga gminna i 315, na gruntach wsi Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń. Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.3.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-08 10:34
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-08 10:43

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.5.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 02.09.2022r.

TI.6733.4.5.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedno lity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr: 309/5, 309/6, 310- droga wewnętrzna, 311/3- poszerzenie drogi wewnętrznej, 3 11/4, 311/5i 311/6, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną
planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych nr.: 309/6, 311/4, 311/5i 311/6, na gruntach miejscowości Lisewo, obręb Lisewo, obręb 0007 Lisewo, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowienie z dnia 29.07.2022r. znak: WST.612.1.331.2022.WD.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w
terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.5.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-09-05
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-09-05 14:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Golub-Dobrzyń oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów

Golub-Dobrzyń, dnia 25 sierpnia 2022 r.

WÓJT GMINY

GOLUB-DOBRZYŃ

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Golub-Dobrzyń oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń:

 • uchwały nr XLI.266.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na terenie gminy Golub-Dobrzyń położonych w miejscowościach: Gajewo, Paliwodzizna, Skępsk, Podzamek Golubski, Ostrowite,
 • uchwały nr XLI.268.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Podzamek Golubski

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. dokumentów. Wnioski należy składać pod adresem: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do dnia 19 września 2022 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekty planów miejscowych w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.):

1)    opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien również zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Golub-Dobrzyń oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-08-25 10:56
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 10:56

Do pobrania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
   data wytworzenia: 2022-08-25
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-08-25 10:57

drukuj (Do pobrania)

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-08-25 10:57

Obwieszczenie NR 1.2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Sokoligóra

drukuj (Obwieszczenie NR 1.2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Sokoligóra)

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.4.5.2022

Golub – Dobrzyń, 2022-07-22

GGR. 6220.4.5.2022

Obwieszczenie

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.1.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 20.07.2022r.


TI.6733.3.1.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 20.07.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20.07.2022 r. znak TI.6733.1.2022, dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku (segmentu) biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz z konieczną przebudową części tej szkoły i z wykonaniem nowego wejścia do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach ewidencyjnych nr 54/5 i 54/6 – stanowiących teren szkoły, na gruntach wsi Nowogród, obręb 0009 Nowogród, gmina Golub-Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Z Up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Zastępca Wójta

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń - TI.6733.3.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-07-20 14:40

Ogłoszenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 30.06.2022 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 30.06.2022 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm./, art. 25 ust. 1, art. 35, ust. 1 , 1b i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ oraz w wykonaniu uchwał Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XXXII.283.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami – podaje się do publicznej wiadomości:

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.5.5.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.3.2022

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491, 2052 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
zawiadamia się,

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.2.2022

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491, 2052 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
zawiadamia się,

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.7.1.2022

GGR. 6220.7.1.2022
Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub – Dobrzyń
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.6.1.2022

GGR. 6220.6.1.2022
Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub – Dobrzyń
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek - GGR.6840.1.1.2022

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLIV.296.2022 z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o g ł a s z a, ż e w dniu 21.07.2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w Sali posiedzeń nr 1, ul. Plac 1000-lecia 25, odbędzie się nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

Zawiadomienie – Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu - GGR. 6220.14.21.2019

drukuj (Zawiadomienie – Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu - GGR. 6220.14.21.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-02-09 10:29

Podstawowa kwota dotacji na rok 2022

drukuj (Podstawowa kwota dotacji na rok 2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wyżykowska
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Patryk Skorski
  data publikacji: 2022-02-07 08:41

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - GGR. 6220.14.15.2019

drukuj (Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - GGR. 6220.14.15.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2022-01-17
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-01-17 12:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.10.9.2021

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.10.9.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2022-01-11
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-01-11 13:06

Obwieszczenia

drukuj (Obwieszczenia)

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2020-10-15 13:22
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-11 10:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 04.02.2021 GGR.6220.35.7.1.2021

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 04.02.2021 GGR.6220.35.7.1.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-02-04 14:57
 • zmodyfikował: Szymon Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-04 15:14

Zawiadomienie – Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania GGR. 6220.14.23.2019

drukuj (Zawiadomienie – Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania GGR. 6220.14.23.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-03-04 14:40

Obwieszczenie GGR. 6220.35.8.2021

drukuj (Obwieszczenie GGR. 6220.35.8.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-03-18 12:01

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

drukuj (Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-04-20 08:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.2.1.2022

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.2.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-04-20 08:07

GGR - Obwieszczenie przed decyzja

drukuj (GGR - Obwieszczenie przed decyzja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-05-17 10:25

GGR - Obwieszczenie II

 • Metryka

  • opublikował: Szymon Jankowski
   data publikacji: 2022-05-27 09:11

drukuj (GGR - Obwieszczenie II)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-05-27 09:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.4.1.2022

 • Metryka

  • opublikował: Szymon Jankowski
   data publikacji: 2022-06-08 13:31

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.4.1.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-06-08 13:30

Zawiadomienie GGR

drukuj (Zawiadomienie GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-05-11 14:05

GGR.6840.1.1.2022 - Ogłoszenie przetargu

drukuj (GGR.6840.1.1.2022 - Ogłoszenie przetargu)

Metryka

 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-06-06 13:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR.6220.35.7.2021

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR.6220.35.7.2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-01-18 09:30

GGR- WYKAZ

drukuj (GGR- WYKAZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-06-28 11:02

GGR. 6220.6.5.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

drukuj (GGR. 6220.6.5.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-07-08 15:05

GGR - Zawiadomienie – Obwieszczenie WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ z dnia 13 lipca 2022 r.

drukuj (GGR - Zawiadomienie – Obwieszczenie WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ z dnia 13 lipca 2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-07-13 14:03
 • zmodyfikował: Szymon Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 14:05

GGR.6220.4.6.1.2022

drukuj (GGR.6220.4.6.1.2022)

Metryka

 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-08-16 10:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
  • opublikował: Szymon Jankowski
   data publikacji: 2022-08-30 14:28

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-08-30 14:27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.2.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 01.08.2022r.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 01.08.2022r. została wydana decyzja nr 1/2022 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 01.08.2022 r. znak TI.6733.2.2022, dla inwestycji polegającej na wymianie odcinka istniejącego kabla nn oraz na budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr: 372-droga gminna, 263/1, 262/1, 262/2, 262/3, 262/5, 262/6, 262/7-droga wewnętrzna, 262/8 i 262/9, wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców na działkach ewidencyjnych nr.: 262/1, 262/2, 262/3, 262/5, 262/6, 262/8 i 262/9, na gruntach miejscowości Handlowy Młyn, obręb 0007 Lisewo, gmina Golub - Dobrzyń.
Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ - TI.6733.3.2.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
  data wytworzenia: 2022-08-01
 • opublikował: Aleksandra Jasieniecka
  data publikacji: 2022-08-04 13:24
 • zmodyfikował: Aleksandra Jasieniecka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-04 13:24

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 15.09.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta golubsko-dobrzyński
  • opublikował: Szymon Jankowski
   data publikacji: 2022-09-15 09:20

drukuj (OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 15.09.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta golubsko-dobrzyński
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-15 09:20

Wykaz - GGR

drukuj (Wykaz - GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-15 14:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń GGR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-20 08:45

GGR.6220.8.6.1.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

drukuj (GGR.6220.8.6.1.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2022-09-20 14:13

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
 • opublikował: Szymon Jankowski
  data publikacji: 2023-01-31 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12039
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 13:36:29