Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR LXVII.403.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR LXVII.402.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków na terenie gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LXVII.401.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040

UCHWAŁA NR LXVII.400.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXVI.399.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR LXVI.398.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040

UCHWAŁA NR LXVI.397.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 7 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXVI.396.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2022 rok

UCHWAŁA NR LXVI.395.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

UCHWAŁA NR LXVI.394.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2022 rok

UCHWAŁA NR LXVI.393.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń wotum zaufania

UCHWAŁA NR LXV.392.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LXV.391.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
   data wytworzenia: 2023-05-25
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2023-06-06 12:03
  • zmodyfikował: Anna Rojek
   ostatnia modyfikacja: 2023-06-06 12:22

UCHWAŁA NR LXV.390.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

UCHWAŁA NR LXV.389.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LXV.388.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040

UCHWAŁA NR LXV.387.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXIV.386.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023–2027

UCHWAŁA NR LXIV.385.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2023 roku

UCHWAŁA NR LXIV.384.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

UCHWAŁA NR LXIV.383.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR LXIV.382.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXIII.381.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR LXIII.380.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR LXIII.379.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXII.378.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR LXII.377.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

UCHWAŁA NR LXII.376.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXI.375.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LXI.374.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom i opiekunom kosztów przewozu dziecka lub ucznia do placówek oświatowych

UCHWAŁA NR LXI.373.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

UCHWAŁA NR LXI.372.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023

UCHWAŁA NR LXI.371.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia na rok 2023 gminnego programu osłonowego „Opieka na odległość”

UCHWAŁA NR LXI.370.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin z terenu gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LXI.369.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXI.368.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023–2040

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6911
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-18 10:51:55