Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektor ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2022-01-31
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2022-01-31 14:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Anna Rojek
  data publikacji: 2022-01-31 14:45
 • zmodyfikował: Anna Rojek
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-31 15:03

Lista kandydatów nie spełniających wymagań formalnych na stanowisko Inspektor ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2022-01-31
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2022-01-31 14:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Anna Rojek
  data publikacji: 2022-01-31 14:56

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 25

 Określenie stanowiska urzędniczego :

Inspektor ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 1. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2019 r., poz. 1282  z późn. zm./;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej wykształcenie średnie i min. 5 lat stażu pracy lub wykształcenie wyższe
  i co najmniej 3 lata stażu pracy;
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu pracy umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
 1. Wskazane:
 • wykształcenie wyższe magisterskie, wymagany kierunek – ekonomia (finanse, rachunkowość) lub pokrewne ekonomiczne,
 • co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości;
 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole;
 • obowiązkowość, rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • zaangażowanie i motywacja do pracy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Przygotowywanie dokumentów do sporządzania list płac pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych, robót publicznych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • Sporządzanie deklaracji i informacji o dochodach podatkowych pracowników,
 • Prowadzenie spraw związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem pracowników,
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, w tym do ustalenia emerytur i rent oraz kapitału początkowego pracowników,
 • Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
  w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 • Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Obsługa programów komputerowych, w tym: Płatnik i FKB+,
 • Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań o wynagrodzeniach,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zadań gospodarczych,
 • uzgadnianie i rozliczanie kont rozrachunkowych,
 • rozliczanie i uzgadnianie zobowiązań i kosztów,
 • przygotowanie danych do analiz i sprawozdań budżetowych oraz finansowych,
 • prowadzenie rejestrów vat, sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji VAT oraz nadzór w tym zakresie.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25;
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;
 • czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty :
 • list motywacyjny;
 • życiorys / CV/;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor – finanse” można składać w terminie do  28 stycznia 2022 r.:

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres : 

  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)   Urząd Gminy Golub-Dobrzyń,  ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 1. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 

Wójt Gminy

(*) Marek Ryłowicz

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
  data wytworzenia: 2022-01-18
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-01-18 15:15
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 15:21

Rejestr zmian

 • zmieniono 2022-01-18 15:21 przez Mariusz Zieliński
 • zmieniono 2022-01-18 15:21 przez Mariusz Zieliński

Do pobrania:

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-01-18 15:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19949
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-12 09:06:55