Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek - GGR.6840.1.1.2022

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLIV.296.2022 z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
o g ł a s z a, ż e w dniu 21.07.2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w Sali posiedzeń nr 1, ul. Plac 1000-lecia 25, odbędzie się nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:
Działek niezabudowanych, położonych w Golubiu – Dobrzyniu, obręb III, dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta TO1G/00008312/4. Działki położone są w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy uchwalonym Uchwałą Nr LII/280/2022 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 stycznia 2022 roku. Położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w części w terenie zieleni nieurządzonej.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu wg 23 % stawki VAT.
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem:
1) ustanowionej odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przez działkę nr 115 – wynagrodzenie płatne corocznie (w 2022 roku kwota 522,00 zł netto), które podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen i usług;
2) oraz za pośrednictwem ustanowionej odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 100,00 zł brutto i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przez działki, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy oznaczone są odpowiednio jako tereny dróg publicznych dojazdowych i tereny dróg wewnętrznych.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Oznaczenie użytków w m2

Cena wywoławcza netto

1

108/13

912

RVI – 912

31.780,00

2

108/15

988

RVI – 988

34.430,00

3

108/16

908

RVI – 908

27.590,00

4

108/20

935

RV – 42

RVI – 893

28.410,00

5

108/21

1175

RV – 689

RVI – 486

35.700,00

6

108/50

1497

RVI – 1497

42.140,00

7

108/52

1758

RV – 20

RVI – 1738

53.410,00

8

108/54

1611

RV – 243

RVI – 1368

48.940,00

9

108/56

2389

RV – 612

RVI – 1665

N – 112

61.920,00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKO Golub-Dobrzyń nr 47 1020 5024 0000 1602 0010 1600 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 18.07.2022 roku. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

                Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03 i na stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl.

 

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

Marek Ryłowicz

drukuj (Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek - GGR.6840.1.1.2022)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
    data wytworzenia: 2022-06-06
  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2022-06-06 13:52

Do pobrania:

drukuj (Do pobrania:)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21046
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-29 15:00:48