Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Informacja o wynikach naboru nr 3/2023

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-08-01
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-08-01 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-08-01
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-08-01 14:11

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektor Żłobka Gminnego w Ostrowitem

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Orzechowska
   data wytworzenia: 2023-07-17
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-17 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Orzechowska
  data wytworzenia: 2023-07-17
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-07-17 11:25

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka Gminnego w Ostrowitem

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-07-04
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-04 10:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-07-04
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-04 10:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-07-04
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-04 10:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-07-04
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-04 10:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-07-04
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-07-04 10:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-07-04
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-07-04 10:22

Informacja o wynikach naboru nr 2/2023 na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń Infonnujemy, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2023-06-26
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-06-26 15:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-06-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-06-26 15:09

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-06-13
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-06-13 11:23
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-14 12:49

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 25

 

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

 

 Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu

 

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

I. Niezbędne:

 

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2022 r., poz. 530  z późn. zm./;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      cieszy się nieposzlakowaną opinią , nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)       co najmniej wykształcenie średnie;

5)       znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;

6)      znajomość organizacji jednostek samorządu terytorialnego i ich zadań,

7)       umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 

II. Wskazane:

 

1)      doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu;

2)      systematyczność , dyspozycyjność , komunikatywność , uprzejmość i opanowanie, dyskrecja , kultura osobista , samodzielność

3)      umiejętność redagowania pism i interpretowania przepisów prawa.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)      Obsługa centrali telefonicznej urzędu, kierowanie do odpowiednich referatów,

2)      Kopiowanie i drukowanie dokumentów,

3)      Sporządzanie czystopisów pism Wójta Gminy,

4)      Przechowywanie rejestrów wyjść służbowych, prywatnych oraz delegacji służbowych,

5)      Organizowanie spotkań, zebrań Wójta i Sekretarza Gminy,

6)      Przyjmowanie interesantów oraz gości; kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników, organizowanie przyjmowania interesantów oraz prowadzenie rejestru  interesantów przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków, awizowanie do Wójta  Gminy lub Sekretarza Gminy,

7)      Dbałość o funkcjonalność i estetykę gabinetu Wójta Gminy,

8)      Gromadzenie i właściwe przechowywanie korespondencji Wójta Gminy,

9)      Zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne i druki oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki nimi,

10)  Zakup i prenumerata czasopism samorządowych,

11)  Terminowe zlecanie kontroli sprzętu biurowego, zamawianie urzędowych pieczęci, tablic urzędowych,

12)  Nadzorowanie tablicy ogłoszeń,

13)  Sporządzanie zwrotów pism do jednostek przesyłających dokumenty do podania do publicznej informacji,

14)  Wysyłanie korespondencji na zewnątrz, rejestrowanie wysyłanych pism oraz współpraca w  tym zakresie z urzędem pocztowym,

15)  Prowadzenie harmonogramu wyjazdów gminnego autobusu.

 

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1)   miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25;

2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

3)   pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

4)   czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

 

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.       Wymagane dokumenty :

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys / CV/;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie świadectw pracy;

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

6)      kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

7)      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia , o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy referent – obsługa sekretariatu” można składać w terminie do 12 czerwca 2023 r.:

 

- osobiście                                                               w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres :                                          Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

  (decyduje data wpływu do                                     ul. Plac 1000-lecia 25,

  Urzędu Gminy)                                                      87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy.

         

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

2)      Inspektorem Ochrony Danych jest   Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

4)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

5)      Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

6)      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.

8)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-06-01 09:15
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-01 09:19

Do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-06-01 09:15

Informacja o wynikach naboru nr 1/2023 na stanowisko referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami oraz dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-1ecia25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-03-28
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-28 15:11

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami oraz dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-1ecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-21 15:29

LISTA KANDYDATÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ FORMALNYCH określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami oraz dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-1ecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-03-21 15:27

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023 - Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami oraz dodatków mieszkaniowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Anna Rojek
  data publikacji: 2023-03-10 12:32

Informacja o wynikach naboru Nr 1/2022 na stanowisko Inspektora ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2022-02-02
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2022-02-03 15:26

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektor ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2022-01-31
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2022-01-31 14:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Anna Rojek
  data publikacji: 2022-01-31 14:45
 • zmodyfikował: Anna Rojek
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-31 15:03

Lista kandydatów nie spełniających wymagań formalnych na stanowisko Inspektor ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
   data wytworzenia: 2022-01-31
  • opublikował: Anna Rojek
   data publikacji: 2022-01-31 14:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Węglerska
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Anna Rojek
  data publikacji: 2022-01-31 14:56

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 25

 Określenie stanowiska urzędniczego :

Inspektor ds. płac i rozliczeń oraz księgowości budżetowej

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 1. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2019 r., poz. 1282  z późn. zm./;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej wykształcenie średnie i min. 5 lat stażu pracy lub wykształcenie wyższe
  i co najmniej 3 lata stażu pracy;
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu pracy umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
 1. Wskazane:
 • wykształcenie wyższe magisterskie, wymagany kierunek – ekonomia (finanse, rachunkowość) lub pokrewne ekonomiczne,
 • co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości;
 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole;
 • obowiązkowość, rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • zaangażowanie i motywacja do pracy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Przygotowywanie dokumentów do sporządzania list płac pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych, robót publicznych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • Sporządzanie deklaracji i informacji o dochodach podatkowych pracowników,
 • Prowadzenie spraw związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem pracowników,
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, w tym do ustalenia emerytur i rent oraz kapitału początkowego pracowników,
 • Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
  w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 • Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Obsługa programów komputerowych, w tym: Płatnik i FKB+,
 • Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań o wynagrodzeniach,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zadań gospodarczych,
 • uzgadnianie i rozliczanie kont rozrachunkowych,
 • rozliczanie i uzgadnianie zobowiązań i kosztów,
 • przygotowanie danych do analiz i sprawozdań budżetowych oraz finansowych,
 • prowadzenie rejestrów vat, sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji VAT oraz nadzór w tym zakresie.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25;
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;
 • czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty :
 • list motywacyjny;
 • życiorys / CV/;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor – finanse” można składać w terminie do  28 stycznia 2022 r.:

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres : 

  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)   Urząd Gminy Golub-Dobrzyń,  ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 1. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 

Wójt Gminy

(*) Marek Ryłowicz

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
  data wytworzenia: 2022-01-18
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-01-18 15:15
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-18 15:21

Do pobrania:

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Weglerska
   data wytworzenia: 2022-01-18
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-01-18 15:17

Metryka

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-01-18 15:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6943
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-01 14:11:55