Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR LII.333.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LII.332.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LII.331.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI.233.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LII.330.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

UCHWAŁA NR LII.329.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LII.328.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat

UCHWAŁA NR LII.327.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkola pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach, przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LI.326.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038

UCHWAŁA NR LI.325.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

UCHWAŁA NR L.324.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR L.323.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR L.322.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA NR L.321.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX.316.2022 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA NR L.320.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038

UCHWAŁA NR L.319.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLIX.318.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Golub-Dobrzyń do Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii

UCHWAŁA NR XLIX.317.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Sokoligóra

UCHWAŁA NR XLIX.316.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA NR XLIX.315.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038

UCHWAŁA NR XLIX.314.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLIX.313.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2021 rok

UCHWAŁA NR XLIX.312.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

UCHWAŁA NR XLIX.311.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2021 rok

UCHWAŁA NR XLIX.310.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń wotum zaufania

UCHWAŁA NR XLVIII.309.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038

UCHWAŁA NR XLVIII.308.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLVII.307.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Golub-Dobrzyń do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

UCHWAŁA NR XLVII.306.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XLVII.305.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XLVII.304.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

UCHWAŁA NR XLVII.303.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038

UCHWAŁA NR XLVII.302.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 13 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLVI.301.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trościaniec

UCHWAŁA NR XLVI.300.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLV.299.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038

UCHWAŁA NR XLV.298.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLIV.297.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia na rok 2022 gminnego Programu osłonowego „Opieka na odległość”

UCHWAŁA NR XLIV.296.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIV.295.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIV.294.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

UCHWAŁA NR XLIV.293.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Golub-Dobrzyń dla wiejskich spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA NR XLIV.292.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA NR XLIV.291.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat

UCHWAŁA NR XLIV.290.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XLIV.289.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku

UCHWAŁA NR XLIV.288.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038

UCHWAŁA NR XLIV.287.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLIII.286.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR XLIII.285.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach: Ostrowite i Podzamek Golubski

UCHWAŁA NR XLIII.284.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

UCHWAŁA NR XLIII.283.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

UCHWAŁA NR XLIII.282.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIII.281.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIII.280.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIII.279.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

UCHWAŁA NR XLIII.278.2022 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2186
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-06 10:20:26